Nieuwsbericht toevoegen Agenda-item toevoegen

Ds. Hagens ‘Zijn redding is de basis voor ecologische gerechtigheid’

Geschreven op

Vanmorgen, 20 oktober 2019, ging gastpredikant ds. Hagen uit Houten voor in De Lichtkring in Nieuwerkerk a/d IJssel. Hij sprak op deze zondag over Micha met de titel ‘Hoop voor mens en dier’ () a.d.v.:

 Genesis 8: 2- - 22 En Noach bouwde den Heere een altaar; en hij nam van al het reine vee, en van al het rein gevogelte, en offerde brandofferen op dat altaar.
En de Heere rook dien liefelijken reuk, en de Heere zeide in Zijn hart: Ik zal voortaan den aardbodem niet meer vervloeken om des mensen wil; want het gedichtsel van 's mensen hart is boos van zijn jeugd aan; en Ik zal voortaan niet meer al het levende slaan, gelijk als Ik gedaan heb.
Voortaan al de dagen der aarde zullen zaaiing en oogst, en koude en hitte, en zomer en winter, en dag en nacht, niet ophouden.

Genessis 9: 8 – 17 Voorts zeide God tot Noach, en tot zijn zonen met hem, zeggende:
Maar Ik, ziet, Ik richt Mijn verbond op met u, en met uw zaad na u;
En met alle levende ziel, die met u is, van het gevogelte, van het vee, en van alle gedierte der aarde met u; van allen, die uit de ark gegaan zijn, tot al het gedierte der aarde toe.
En Ik richt Mijn verbond op met u, dat niet meer alle vlees door de wateren des vloeds zal worden uitgeroeid; en dat er geen vloed meer zal zijn, om de aarde te verderven.
En God zeide: Dit is het teken des verbonds, dat Ik geef tussen Mij en tussen ulieden, en tussen alle levende ziel, die met u is, tot eeuwige geslachten.
Mijn boog heb Ik gegeven in de wolken; die zal zijn tot een teken des verbonds tussen Mij en tussen de aarde.
En het zal geschieden, als Ik wolken over de aarde brenge, dat deze boog zal gezien worden in de wolken;
Dan zal Ik gedenken aan Mijn verbond, hetwelk is tussen Mij en tussen u, en tussen alle levende ziel van alle vlees; en de wateren zullen niet meer wezen tot een vloed, om alle vlees te verderven.
Als deze boog in de wolken zal zijn, zo zal Ik hem aanzien, om te gedenken aan het eeuwig verbond tussen God en tussen alle levende ziel, van alle vlees, dat op de aarde is.
Zo zeide dan God tot Noach: Dit is het teken des verbonds, dat Ik opgericht heb tussen Mij en tussen alle vlees, dat op de aarde is.

Jesaja 54: 6 – 10 Want de Heere heeft u geroepen, als een verlaten vrouw en bedroefde van geest; nochtans zijt gij de huisvrouw der jeugd, hoewel gij versmaad zijt geweest, zegt uw God.
Voor een klein ogenblik heb Ik u verlaten; maar met grote ontfermingen zal Ik u vergaderen.
In een kleinen toorn heb Ik Mijn aangezicht van u een ogenblik verborgen; maar met eeuwige goedertierenheid zal Ik Mij uwer ontfermen, zegt de Heere, uw Verlosser.
Want dat zal Mij zijn als de wateren van Noach, toen Ik zwoer, dat de wateren van Noach niet meer over de aarde zouden gaan; alzo heb Ik gezworen, dat Ik niet meer op u toornen, noch u schelden zal.
Want bergen zullen wijken, en heuvelen wankelen; maar Mijn goedertierenheid zal van u niet wijken, en het verbond Mijns vredes zal niet wankelen, zegt de Heere, uw Ontfermer.

Als tekst las men Openbaringen 22: 1 – 5 En hij toonde mij een zuivere rivier van het water des levens, klaar als kristal, voortkomende uit den troon Gods, en des Lams.
In het midden van haar straat en op de ene en de andere zijde der rivier was de boom des levens, voortbrengende twaalf vruchten, van maand tot maand gevende zijne vrucht; en de bladeren des booms waren tot genezing der heidenen.
En geen vervloeking zal er meer tegen iemand zijn; en de troon Gods en des Lams zal daarin zijn, en Zijn dienstknechten zullen Hem dienen;
En zullen Zijn aangezicht zien, en Zijn Naam zal op hun voorhoofden zijn.
En aldaar zal geen nacht zijn, en zij zullen geen kaars noch licht der zon van node hebben; want de Heere God verlicht hen; en zij zullen als koningen heersen in alle eeuwigheid.

Op Micha zondag staan de kerken stil bij wat God van de mens vraagt namelijk rechtdoen. Aan iedereen maar ook aan de natuur (ecologische gerechtigheid). De regenboog staat hiervoor centraal en de letterlijke vertaling is hoop voor mens en dier. Dit klinkt sympathiek maar is het enige wat de kerk te bieden heeft? Want dan is het niets en inhoudsloos en is slechts gebaseerd op uitstel.

Willen we als kerk hoop bieden dan moeten we slechts hopen op Christus die het oordeel op zich nam. Hij kan de toekomst openen. Het is God zelf die tijd en ruimte maakt voor Zijn komst. Hij zal de schepping verlossen.

Verlossing voor nu
Hoop voor mens en dier? In zekere zin wel want de dieren staan dichter bij ons als we denken. We zijn beide uit stof genomen, op dezelfde dag geschapen, delen velen kenmerken en delen hetzelfde lot. Toch zijn ze niet vergelijkbaar zegt prediker 3:

“Ik zeide in mijn hart van de gelegenheid der mensenkinderen, dat God hen zal verklaren, en dat zij zullen zien, dat zij als de beesten zijn aan zichzelven. Want wat den kinderen der mensen wedervaart, dat wedervaart ook den beeste; en enerlei wedervaart hun beiden; gelijk die sterft, alzo sterft deze, en zij allen hebben enerlei adem, en de uitnemendheid der mensen boven de beesten is geen; want allen zijn zij ijdelheid.”

De mens is anders omdat deze naar Gods beeld geschapen is en boven de dieren gesteld is. Dir speelt in de tekst een belangrijke rol. 1. God zegt er zal geen zondvloed meer zijn en God is trouw aan Zijn schepping. 2. Gods verlossende liefde voor de mens. Alles wat de mens doet van jongs af aan is slecht maar toch komt er geen zondvloed meer en God geeft in Zijn liefde en verdraagzaamheid een verlossende toekomst.

Is daarmee de rest onbelangrijk geworden? Nee!! De schepping wordt meegenomen. Kolossenzen 1 – “Want het is des Vaders welbehagen geweest, dat in Hem al de volheid wonen zou;
En dat Hij, door Hem vrede gemaakt hebbende door het bloed Zijns kruises, door Hem, zeg ik, alle dingen verzoenen zou tot Zichzelven, hetzij de dingen, die op de aarde, hetzij de dingen die in de hemelen zijn.”

Jezus is de verlosser van mensen maar ook van de schepping als geheel. We moeten dus altijd bij Hem zijn. Is Christus dan het antwoord op de milieuproblematiek? Ja, de schepping zucht onder maar onder onze egoïsme en matrialisme. Wij zijn het beeld van God maar lijken de bestemming kwijt. De mens zal moeten inzien dat dit de redenen zijn en dan Christus verlost zodat de oplossing in beeld komt. Zijn redding is de basis voor ecologische gerechtigheid.

Verlossing voor straks
Is dit alles een oproep voor actie? Ja, we moeten zorgzaam en betrokken zijn. Misschien de dingen toch naders of minder doen in de zorg voor de schepping al kunnen wij die niet redden. Dat hoeft ook niet zegt de tekst. God geeft de schepping structuur in de seizoenen tot het doel bereikt is.  God is daarheen op weg naar die werkelijke toekomst.

Dit gaat niet zonder slag of stoot want de aarde is niet alleen zoet en aardig maar vaak een keiharde strijd. Door vuur heen mag zij weer schitteren door Hem die de verlossing waar maakt. Tenslotte verlost Hij de schepping zelf. Hetgeen ons niet verlost van onze taak. Maatregelen te over en het lijk vaak dweilen met de kraan open en het milieu is een zorgenkind maar dit perspectief geeft wel rust.  We moeten blijven werken aan Zijn schepping dus zet u in voor het werk van onze Heer.

 

 

Naar het overzicht