Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

De sociale leer van de Kerk

In maart start een nieuwe cursus van het bisdom Rotterdam waartoe ook de Zuidplas parochies behoren: ‘Bouwen aan een beschaving van liefde’. De cursus is een inleiding op de sociale leer van de Kerk en een eerste kennismaking. Hein Steneker is diocesaan medewerker kerkopbouw en medewerker pastoraat oude wijken in Spangen. Hij ontwikkelde de cursus van vier bijeenkomsten. Deze wordt nu voor het eerst gegeven in de Veertigdagentijd 2022. De bijeenkomsten zijn in Zoetermeer. Mocht het tegen die tijd niet mogelijk zijn vanwege coronamaatregelen om bij elkaar te komen, dan wordt de cursus online gegeven.

Waar gaat het om bij de sociale leer van de Kerk?
Hein Steneker: “Om ons geloof in en navolging van Jezus Christus en het gebod dat Hij ons gegeven heeft: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en uw naaste als uzelf’ (Lucas 10, 26). De liefde voor God en de liefde voor de naaste, de medemens, de kwetsbaren, zijn twee kanten van de medaille. Je kunt God niet liefhebben, zonder dat de mensen en de wereld om je heen je ter harte gaan, zonder dat je je als christen inzet voor een beschaving van liefde. Jezus zegt dan ook: ‘Wat je de minste der mijnen gedaan hebt, dat heb je aan Mij gedaan’ (Matteüs 25, 40).”

Hoe krijgt dat geloof en die naastenliefde gestalte in een sociale leer?
“We leven in een complexe wereld, waarin we als christenen moeten nadenken wat naastenliefde betekent en hoe we die naastenliefde in deze moderne wereld handen en voeten geven. Het gaat hierbij om de vraag: Heeft mijn en ons geloof in Jezus Christus consequenties voor mijn en ons sociaal-maatschappelijk handelen als gelovigen en als gelovige gemeenschap? En zo ja, welke consequenties?”

En wat is hierop het antwoord?
“Ja. Ons geloof doet er toe bij hoe we denken, doen en handelen in het maatschappelijk leven. We zien het in het aardse leven van Jezus, in het leven van de eerste christengemeenschappen, in de werken van heiligen, vanuit kloosterordes, vanuit parochies, vanuit individuele christenen, enzovoort. Bij al die voorbeelden zien we dat de liefde voor God zich vertaalt in liefde voor de naasten, betrokkenheid bij de sociaal-maatschappelijke problemen in de wereld. Of het nu om zieken gaat, om vluchtelingen, om slachtoffers van honger of geweld. We zijn geroepen om de wereld leefbaar te maken en te behouden. ‘Bouwen aan een beschaving van liefde’ dus.”

“Ons geloof doet er toe bij hoe we denken, doen en handelen in het maatschappelijk leven.”

Waaruit bestaat die leer?
“Natuurlijk is de kern van die leer te vinden in het evangelie, in ons geloof in Jezus Christus. Het is echter in de 19e eeuw dat paus Leo XIII voor het eerst een systematische leer over een maatschappelijke vraagstuk (Rerum Novarum, 1891) uitvaardigt. Daarna hebben velen van zijn opvolgers daar een vervolg op gegeven, tot aan de huidige paus Franciscus, met zijn encyclieken ‘Laudato si’ (2015) en ‘Fratelli Tutti’ (2020). Al deze documenten vormen de basis waarop het katholiek sociaal denken en handelen zijn gebaseerd. Belangrijk is ook het ‘Compendium van de Sociale Leer van de Kerk’ (2004) waarin de vele pauselijke encyclieken en andere documenten op een gesystematiseerde wijze geordend zijn. En voor jongeren is er bijvoorbeeld de DoCat.

Het uitgangspunt van de sociale leer van de Kerk is de mens die beeld is van God (“imago Dei”). Daaruit volgen de andere vertrekpunten als de waardigheid van de mens, de roeping van de mens, de roeping van de gemeenschap, de vrijheid als gave en opdracht.”

Voor wie is de cursus bedoeld?
“Ieder die wil nadenken over de verdieping van zijn of haar gelovige inzet voor de Kerk en de samenleving kan deelnemen aan deze cursus. De sociale leer is nauw verbonden met de drievoudige zending van de Kerk: 1) verkondiging van Christus, het Woord van God, 2) de viering van de sacramenten, 3) het dienstwerk van de liefde. Door zorg te hebben voor zijn schepping, eren we God. Door recht te doen aan de armen en kwetsbaren, verkondigen we Jezus Christus. Geïnspireerd door de Heilige Geest, doen we daden van liefde”, aldus Hein Steneker.

Meer informatie en aanmelding
De cursus ‘Bouwen aan een beschaving van liefde’ is een inleiding op de sociale leer van de Kerk en een eerste kennismaking. In de cursus komen de belangrijkste uitgangspunten en grondbeginselen van de sociale leer aan bod en hoe deze in de praktijk van de Kerk en katholieke maatschappelijke organisaties gestalte krijgen. Dit wordt gespiegeld aan de eigen sociaal-maatschappelijke inzichten, ervaringen en/of gelovige inzet van de cursisten.

Mail of bel voor meer informatie naar Hein Steneker. E-mail [email protected]

Bron: www.bisdomrotterdam.nl

Naar het overzicht