Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

‘De stad op de berg’ ds. Lopers

Afgelopen zondagmorgen sprak Lopers afsluitende woorden in De Lichtkring over het gemeenteproject discipelschap aan de hand van 1 Petrus vers 11 t/m 16 en Matheus 5 vers 13 t/m 15.

1 Petrus vers 11 t/m 16: Geliefden, ik vermaan u als inwoners en vreemdelingen, dat gij u onthoudt van de vleselijke begeerlijkheden, welke krijg voeren tegen de ziel; En houdt uw wandel eerlijk onder de heidenen; opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken, als van kwaaddoeners, zij uit de goede werken, die zij in u zien, God verheerlijken mogen in den dag der bezoeking. Zijt dan alle menselijke ordening onderdanig, om des Heeren wil; hetzij den koning, als de opperste machthebbende; Hetzij den stadhouderen, als die van hem gezonden worden, tot straf wel der kwaaddoeners, maar tot prijs dergenen, die goed doen. Want alzo is het de wil van God, dat gij, weldoende, den mond stopt aan de onwetendheid der dwaze mensen; Als vrijen, en niet de vrijheid hebbende als een deksel der boosheid, maar als dienstknechten van God.

Matheus 5 vers 13 t/m 15: Gij zijt het zout der aarde; indien nu het zout smakeloos wordt, waarmede zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe, dan om buiten geworpen, en van de mensen vertreden te worden. Gij zijt het licht der wereld; een stad boven op een berg liggende, kan niet verborgen zijn. Noch steekt men een kaars aan, en zet die onder een koornmaat, maar op een kandelaar, en zij schijnt allen, die in het huis zijn.

God wil dichtbij zijn zo begon hij zijn relaas. Dat is de realiteit als Gods kind die je mag ervaren. Je bent namelijk al burger van Zijn koninkrijk en in de avondsmaal viering mogen we dat proeven om vervolgens het licht in deze wereld te zijn. Je hebt namelijk een boodschap van heil en redding. Zo mogen we in Zijn voetsporen treden. We zijn namens Hem vervuld en uitgezonden met een boodschap. Die boodschap is niet privé of per kerk voorbehouden maar voor deze hele wereld. Deze blijde boodschap mag stralen in heel de schepping.

Tot slot noemde Lopers het evangeliseren door relatie, vorm een gemeenschap van liede als de stad op de berg. Waarin het kruis centraal staat. Want zo mag je leven vanuit de Bron.

Zie ook de artkelen:
https://www.geloofinnieuwerkerk.nu/nieuws/henco-lopers-de-mens-is-bijna-goddelijk
https://www.geloofinnieuwerkerk.nu/nieuws/henco-lopers-waar-sta-jij
https://www.geloofinnieuwerkerk.nu/nieuws/henco-lopers-leven-uit-de-bron
https://www.geloofinnieuwerkerk.nu/nieuws/henco-lopers-blijf-eensgezind
https://www.geloofinnieuwerkerk.nu/nieuws/henco-lopers-oefenen-in-discipelschap
https://www.geloofinnieuwerkerk.nu/nieuws/henco-lopers-leven-met-een-dubbel-paspoort

Naar het overzicht