Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Ds. den Besten ‘licht en uitzicht’

Ds. Den Besten, verpleeghuis predikant in Rotterdam en verbonden aan de Hervormde gemeente in Nieuwerkerk a/d IJssel, schreef de meditatie in het laatst verschenen nummer van Onderweg het kerkblad voor de Hervormde kerk.

'Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de HEERE gaat over u op' (Jes. 60:1). Sommige dingen zijn zo vertrouwd, dat we ons er niet meer over verwonderen. Belangrijke dingen in het leven maken nog nauwelijks indruk. Soms moeten we dan gewoon eerst even een stap terug doen om er heel bewust naar te kijken. Om het door te laten dringen, dat het toch wel heel bijzonder is. Dat geldt ook voor het Kerstfeest. Hoe vaak hebben wij dat feest al gevierd? Hoe vaak hebt u het Kerstevangelie uit Lukas 2 al horen voorlezen? Of de geboorte aankondiging aan Maria en Jozef. Het lied van de engelen. Het Kind in de kribbe. Het heeft een hoog gehalte van 'dat weten we allemaal wel'.

Toch wil ik u vragen om even een stapje terug te doen. Want de geboorte van Jezus Christus heeft een enorme invloed gehad op de geschiedenis van de mensheid. Velen geven gehoor aan de oproep om in Hem te geloven. Jezus Christus, geen mens op de wereld heeft door de eeuwen heen zoveel invloed gehad als Hij. We staan nauwelijks stil bij wat de verkondiging van de herders in die kerstnacht heeft teweeg gebracht. De geboorte van Christus, een belangrijk keerpunt in de geschiedenis.

'Sta op, word verlicht'. Jesaja richt zich tot Jeruzalem. Ze ligt er eenzaam en verlaten bij, gehuld in het duister. Maar zo blijft het niet. Jesaja voorzegt een nieuwe toekomst voor Jeruzalem. Een profetie die verder reikt dan de terugkeer uit de ballingschap. 'Uw licht komt: Jezus, Messias, het Licht der wereld zal reddend verschijnen. De woorden uit de engelenzang klinken aan het einde van elke Kerstviering en in elke Kerstdienst. Ere zij God! Want: 'U is heden geboren de Zaligmaker, welke is Christus de Heere' Eer aan God vanwege de geboorte van de Zaligmaker. Eer voor God vanwege het heil van God geschonken. En zo wordt er een begin gemaakt aan de verspreiding van de boodschap van Gods heil in de Heere Jezus Christus, het Licht der wereld. Mensen uit alle volken richten zich tot de God van Israël. Hem de eer vanwege het grootste wonder wat er ooit op aarde is gebeurd: God wordt mens en komt onder ons wonen. In Zijn Zoon daalt Hij neer in een kribbe. Hij verlaat het licht van de hemel om onze duisternis te verjagen, om nieuw leven te geven.

Laten die vertrouwde woorden u opnieuw vervullen met dankbaarheid. Eer aan God! 'En de heerlijkheid van de Heere gaat over u op: Hier in Jesaja 60 krijgt de profetie trekken van het nieuwe Jeruzalem. Dat is in de Bijbel een aanduiding voor het eeuwige leven. Dan wanneer aarde en hemel één zijn geworden. Als we het Licht der wereld voor ogen houden, dan is ons leven een weg die uitkomt in het eeuwige Licht. Het Licht geeft uitzicht. Een gezegende kersttijd toegewenst.

Naar het overzicht