Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Ds. Lopers ‘Liefdevol aangeraakt’

Vanmorgen, 1 december, sprak ds. Henco Lopers in zijn thuisgemeente De Lichtkring in Nieuwerkerk a/d IJssel over de eerste advent. De komende weken zal hij dit steeds doen aan de hand van een vierluik over 4 bijzondere mensen in de Bijbel. De eerste was Zacharias en de tekst was om deze reden Lucas 1 de verzen 1 t/m 25.

Nademaal velen ter hand genomen hebben, om in orde te stellen een verhaal van de dingen, die onder ons volkomen zekerheid hebben; Gelijk ons overgeleverd hebben, die van den beginne zelven aanschouwers en dienaars des Woords geweest zijn; Zo heeft het ook mij goed gedacht, hebbende alles van voren aan naarstiglijk onderzocht, vervolgens aan u te schrijven, voortreffelijke Theofilus! Opdat gij moogt kennen de zekerheid der dingen, waarvan gij onderwezen zijt.

Geboorte van Johannes den Doper aangekondigd
In de dagen van Herodes, den koning van Judea, was een zeker priester, met name Zacharias, van de dagorde van Abia; en zijn vrouw was uit de dochteren van Aaron, en haar naam Elizabet. En zij waren beiden rechtvaardig voor God, wandelende in al de geboden en rechten des Heeren, onberispelijk.

En zij hadden geen kind, omdat Elizabet onvruchtbaar was, en zij beiden verre op hun dagen gekomen waren. En het geschiedde, dat, als hij het priesterambt bediende voor God, in de beurt zijner dagorde. Naar de gewoonte der priesterlijke bediening, hem te lote was gevallen, dat hij zoude ingaan in den tempel des Heeren om te reukofferen.

En al de menigte des volks was buiten, biddende, ten ure des reukoffers. En van hem werd gezien een engel des Heeren, staande ter rechter zijde van het altaar des reukoffers. En Zacharias, hem ziende, werd ontroerd, en vreze is op hem gevallen. Maar de engel zeide tot hem: Vrees niet, Zacharias! want uw gebed is verhoord, en uw vrouw Elizabet zal u een zoon baren, en gij zult zijn naam heten Johannes. En u zal blijdschap en verheuging zijn, en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden.

Want hij zal groot zijn voor den Heere; noch wijn, noch sterken drank zal hij drinken, en hij zal met den Heiligen Geest vervuld worden, ook van zijner moeders lijf aan. En hij zal velen der kinderen Israels bekeren tot den Heere, hun God. En hij zal voor Hem heengaan, in den geest en de kracht van Elias, om te bekeren de harten der vaderen tot de kinderen, en de ongehoorzamen tot de voorzichtigheid der rechtvaardigen, om den Heere te bereiden een toegerust volk.

En Zacharias zeide tot den engel: Waarbij zal ik dat weten? Want ik ben oud, en mijn vrouw is verre op haar dagen gekomen. En de engel antwoordde en zeide tot hem: Ik ben Gabriel, die voor God sta, en ben uitgezonden, om tot u te spreken, en u deze dingen te verkondigen. En nu zie, gij zult zwijgen, en niet kunnen spreken, tot op den dag, dat deze dingen geschied zullen zijn; om dies wil, dat gij mijn woorden niet geloofd hebt, welke vervuld zullen worden op hun tijd. En het volk was wachtende op Zacharias, en zij waren verwonderd, dat hij zo lang vertoefde in den tempel. En als hij uitkwam, kon hij tot hen niet spreken; en zij bekenden, dat hij een gezicht in den tempel gezien had. En hij wenkte hun toe, en bleef stom. En het geschiedde, als de dagen zijner bediening vervuld waren, dat hij naar zijn huis ging. En na die dagen werd Elizabet, zijn vrouw, bevrucht; en zij verborg zich vijf maanden, zeggende: Alzo heeft mij de Heere gedaan, in de dagen, in welke Hij mij aangezien heeft, om mijn versmaadheid onder de mensen weg te nemen.

God ziet met compassie naar ons om, zo opende Lopers zijn preek. Met kerst raakt de Hemel aarde en is er verzoening voor iedereen. Maar voordat dat plaats kan vinden zendt God boodschappers zoals Gabriel die Zacharias bezoekt met goed nieuws midden in het centrum van de aanbidding, de tempel. Echter de gebrokenheid van het leven straalt ervan af. Enerzijds Zacharias zijn ongeloof en de kinderloosheid en anderzijds zijn opgetogenheid omdat juist hij vandaag het heiligdom mocht betreden. Over die kinderloosheid zegt zijn vrouw Elisabeth zegt verder op:  ‘de Here heeft zich mijn lot aangetrokken’.

Maar God raakt hen beide juist hier in aan in hun diepe verdriet. Gabriel zegt: ‘Je gebed is verhoort’. De Hemel raakt hier de aarde en als dat gebeurt wordt pijn verzacht. Als God dichterbij komt wordt heelheid ervaren. Maar wat helpt ons het verhaal van Zacharias? God aanraking gaat verder dan alleen Zacharias want de engel zegt: ‘vreugde en blijdschap zullen het volk ten deel vallen’. Hiermee raakt het Gods volk en ons dus ook.

Maar Zacharias kan het niet geloven: ‘Maar hoe kan ik nou weten dat dit waar is?’ en de engel zegt het nogmaals: ‘ik ben het Gabriel!’. Hoe is het mogelijk dat Zacharias zo reageert denken wij vaak. Maar de mens zit zo in elkaar en aarzelen en twijfelen.  We denken en spreken voor God en draaien maar rond. Ons hoofd brengt ons op hol. Maar dan raakt God hem opnieuw aan en maakt hem stil.  Luister naar mij de Almachtige die om jouw bewogen is. Wij hebben ook vaak een grote mond tegen God door pijn, verdriet en teleurstellingen en we luisteren slecht.
 Stil, hou op met roepen en dicteer mij niet! Verwacht het van mij! Wordt stil en verwacht het van de Almachtige en wacht op Hem en Zijn komst in de wereld. In geloof wil Hij ook jou aanraken en geven wat nodig is.

 

Naar het overzicht