Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Ds. Lopers 'Schatgraven'

Op zondag, 13 september jl., sprak ds. Henco Lopers in de Lichtkring in Nieuwerkerk a/d IJssel over het gemeente traject ‘Geloofsopvoeding’. Dit deed hij aan de hand van Psalm 78 de verzen 1 t/m 6 en gaf deze preek de titel ‘Schatgraven mee.

In Mattheus 13 vers 44 staat deze schat omschreven: “Wederom is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een schat, in den akker verborgen, welken een mens gevonden hebbende, verborg dien, en van blijdschap over denzelven, gaat hij heen, en verkoopt al wat hij heeft, en koopt dienzelven akker.” Want hij is niet zo makkelijk te omschrijven omdat het altijd mee en groter is. Je moet de schat uitpakken. Maar hoe leg je dit kinderen uit? Er zijn vier wegen naar deze schat.

De weg van het verstand
Verzamel kennis en informatie om inzicht te krijgen anders kun je Hem niet kennen. Geloof is niet alleen gevoel je moet ook naar de feiten kijken. Neem er kennis van om te leren hoe God het bedoelt heeft. Deuteronomium 6 vers 6 en 7 zegt: “En deze woorden, die ik u heden gebiede, zullen in uw hart zijn. En gij zult ze uw kinderen inscherpen, en daarvan spreken, als gij in uw huis zit, en als gij op den weg gaat, en als gij nederligt, en als gij opstaat.” Zonder kennis kar er geen geloof zijn.

De weg van het hart
Het is niet alleen theorie want de het geloof moet gaan leven in ons en daarvoor is ons hart. Leer het de kinderen zegt Psalm 78 en dan gaan ze God vertrouwen. Want waar je schat is daar is je hart. Maar hoe wordt je hart nu betrokken?

De weg van de verbeelding
Lees de verhalen in de Bijbel er maar op na. Het verhalen van de drie wijzen, of het verhaal van Jezus op de bruiloft waar hij overvloedig gaf. Of Jezus aan het kruis dan voel je toch de pijn en het verdriet, de urgentie en emotie. Dan lijd je mee en je kan het je inbeelden.  Overdenk het net zoal Psalm 119 vers 148 zegt: “Mijn ogen komen de nacht waken voor, om Uw rede te betrachten” want zo raakt je hart betrokken.

De weg van het gedenken
Heb je herinneringen aan wat God heeft gedaan? Jozua 4 vers 5 t/m 7 schrijft:  “En Jozua zeide tot hen: Gaat over voor de ark des Heeren, uws Gods, midden in de Jordaan; en heft u een ieder een steen op zijn schouder, naar het getal der stammen van de kinderen Israels; Opdat dit een teken zij onder ulieden; wanneer uw kinderen morgen vragen zullen, zeggende: Wat zijn u deze stenen? Zo zult gij tot hen zeggen: Omdat de wateren van de Jordaan zijn afgesneden geweest voor de ark des verbonds des Heeren; als zij toog door de Jordaan, werden de wateren van de Jordaan afgesneden; zo zullen deze stenen den kinderen Israels ter gedachtenis zijn tot in eeuwigheid.”
Gedenkstenen aan de kant van de weg om niet te vergeten van Gods krachtige daden toen en nu.  God die nog steeds inspireert en motiveert. Aanwezig en dichtbij in ons persoonlijke leven.  Hij draagt ons noch steeds in liefde.

 

Naar het overzicht