Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Ds. Lopers ‘Zacharias looft God’

Vanmorgen, 22 december, sprak ds. Henco Lopers in zijn thuisgemeente De Lichtkring in Nieuwerkerk a/d IJssel op de vierde advents zondag. De afgelopen vier zondagen sprak hij 4 bijzondere mensen in de Bijbel. De eerste was Zacharias op 1 december (https://www.geloofinnieuwerkerk.nu/nieuws/ds-lopers-liefdevol-aangeraakt) de tweede was Maria op 8 december (https://www.geloofinnieuwerkerk.nu/nieuws/ds-lopers-maria-aanvaard-gods-plan) de derde waren Maria en Elisaberth (https://www.geloofinnieuwerkerk.nu/nieuws/ds-lopers-deel-je-geloof) en vanmorgen was dit opnieuw Zacharias. Lopers deed dit aan de hand van Lucas 1 de verzen 57 t/m 80.

En de tijd van Elizabeth werd vervuld, dat zij baren zoude, en zij baarde een zoon. En die daar rondom woonden, en haar magen hoorden, dat de Heere Zijn barmhartigheid grotelijks aan haar bewezen had, en waren met haar verblijd. En het geschiedde, dat zij op den achtsten dag kwamen, om het kindeken te besnijden, en noemden het Zacharias, naar den naam zijns vaders. En zijn moeder antwoordde en zeide: Niet alzo, maar hij zal Johannes heten. En zij zeiden tot haar: Er is niemand in uw maagschap, die met dien naam genaamd wordt. En zij wenkten zijn vader, hoe hij wilde, dat hij genaamd zou worden.
En als hij een schrijftafeltje geeist had, schreef hij, zeggende: Johannes is zijn naam. En zij verwonderden zich allen. En terstond werd zijn mond geopend, en zijn tong losgemaakt; en hij sprak, God lovende. En er kwam vrees over allen, die rondom hen woonden; en in het gehele gebergte van Judea werd veel gesproken van al deze dingen. En allen, die het hoorden, namen het ter harte, zeggende: Wat zal toch dit kindeken wezen? En de hand des Heeren was met hem.

En Zacharias, zijn vader, werd vervuld met den Heiligen Geest, en profeteerde, zeggende: Geloofd zij de Heere, de God Israels, want Hij heeft bezocht, en verlossing te weeg gebracht Zijn volke; En heeft een hoorn der zaligheid ons opgericht, in het huis van David, Zijn knecht; Gelijk Hij gesproken heeft door den mond Zijner heilige profeten, die van het begin der wereld geweest zijn; Namelijk een verlossing van onze vijanden, en van de hand al dergenen, die ons haten; Opdat Hij barmhartigheid deed aan onze vaderen, en gedachtig ware aan Zijn heilig verbond; En aan den eed, dien Hij Abraham, onzen vader, gezworen heeft, om ons te geven. Dat wij, verlost zijnde uit de hand onzer vijanden, Hem dienen zouden zonder vreze. In heiligheid en gerechtigheid voor Hem, al de dagen onzes levens. En gij, kindeken, zult een profeet des Allerhoogsten genaamd worden; want gij zult voor het aangezicht des Heeren heengaan, om Zijn wegen te bereiden; Om Zijn volk kennis der zaligheid te geven, in vergeving hunner zonden, door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid onzes Gods, met welke ons bezocht heeft de Opgang uit de hoogte; Om te verschijnen dengenen, die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods; om onze voeten te richten op den weg des vredes. En het kindeken wies op, en werd gesterkt in den geest, en was in de woestijnen, tot den dag zijner vertoning aan Israel.

Stil zit Zacharias in een hoekje ondanks dat het huis vol was van mensen die gekomen zijn voor de besnijdenis van zijn zoon. Maar hij kan niets meer zeggen sinds de engel tegen hem gesproken had. Hij kan zich niet uiten over het wonder dat God gaf. Misschien herken je deze situatie wel maakte Lopers met een zijsprong. Omdat je anders bent en je niet goed genoeg voelt, je er niet toe doet. De hele wereld draait door maar jij wordt stilgezet door God. Zo ook Zacharias maar waar zit de opening? Heer hoe lang nog? Maar bij de vraag hoe het kind moest heten veert Zacharias op en schrijft Johannes is zijn naam. Want de genadig God heeft gekozen. Het is door hem geboren de wegbereider. Zacharias hart is vol van vreugde maar hij kon niet spreken. Maar God deed dit wel in hem. Zacharias overdacht Gods reddende plan voor deze wereld. Hij had tijd gehad te overdenken wat hij niet begreep uit te vechten met God. Zocht naar Zijn wil in zijn eigen leven. Vaak en ook voor ons een langdurig proces van pijn, verdriet en teleurstelling.  Maar toen Zacharias weer mocht spreken kon hij het uitleggen en werd hij opnieuw liefdevol aangeraakt, Hij profeteerde: Geprezen zij de Heer. Oude overdachte Bijbelse woorden en wijsheden die begrepen worden spreken is profeteren sprak Lopers, Ook hier en nu als een gemeente vol van de Geest die het toepast en uitdeelt.

God geeft uitleg als we worden stilgezet maar ook als het langer duurt dan bij Zacharias. Zacharias zegt: Hij heeft zich om Zijn vol bekommerd en is eeuwenlang naar verlangt. God geeft niet alles met een vingerknip. Edoch het stralende licht zal opgaan en verschijnen over alle pijn, verdriet en teleurstelling. Maar Hij wil komen om Zijn vrede in uw hart te leggen en in u te leven, je liefdevol aanraken. Laat je dat maar gebeuren en streek u uit naar Jezus in verwondering en verwachting.

 

 

Naar het overzicht