Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Eeuwigheidszondag ‘De stad op de berg’

Zondagmorgen, 24 november sprak ds. Lopers op eeuwigheidszondag in De Lichtkring over eeuwigheidszondag aan de hand van Psalm 46 en Openbaringen 22 vers 1 t/m 5.

Psalm 46: Een vaste burcht is onze God
Een lied op Alamoth, voor den opperzangmeester, onder de kinderen van Korach. God is ons een Toevlucht en Sterkte; Hij is krachtelijk bevonden een Hulp in benauwdheden. Daarom zullen wij niet vrezen, al veranderde de aarde haar plaats, en al werden de bergen verzet in het hart der zeeen; Laat haar wateren bruisen, laat ze beroerd worden; laat de bergen daveren, door derzelver verheffing! De beekjes der rivier zullen verblijden de stad Gods, het heiligdom der woningen des Allerhoogsten.  God is in het midden van haar, zij zal niet wankelen; God zal haar helpen in het aanbreken van den morgenstond. De heidenen raasden, de koninkrijken bewogen zich; Hij verhief Zijn stem, de aarde versmolt. De Heere der heirscharen is met ons; de God van Jakob is ons een Hoog Vertrek.

Komt, aanschouwt de daden des Heeren, Die verwoestingen op aarde aanricht. Die de oorlogen doet ophouden tot aan het einde der aarde, den boog verbreekt, en de spies aan twee slaat, de wagenen met vuur verbrandt. Laat af, en weet, dat Ik God ben; Ik zal verhoogd worden onder de heidenen, Ik zal verhoogd worden op de aarde. De Heere der heirscharen is met ons; de God van Jakob is ons een Hoog Vertrek.

Openbaringen 22: De stroom van levend water
En hij toonde mij een zuivere rivier van het water des levens, klaar als kristal, voortkomende uit den troon Gods, en des Lams. In het midden van haar straat en op de ene en de andere zijde der rivier was de boom des levens, voortbrengende twaalf vruchten, van maand tot maand gevende zijne vrucht; en de bladeren des booms waren tot genezing der heidenen. En geen vervloeking zal er meer tegen iemand zijn; en de troon Gods en des Lams zal daarin zijn, en Zijn dienstknechten zullen Hem dienen; En zullen Zijn aangezicht zien, en Zijn Naam zal op hun voorhoofden zijn. En aldaar zal geen nacht zijn, en zij zullen geen kaars noch licht der zon van node hebben; want de Heere God verlicht hen; en zij zullen als koningen heersen in alle eeuwigheid.

Op eeuwigheidszondag mag je in alle hectiek van aardse leven beseffen dat je leeft in het licht van Gods wereld zo opende Lopers zijn preek. Dat besef is er vaak als je wordt stilgezet bij verdriet, ziekte en in geval van overlijden. Dan heb je het besef God nodig te hebben. Ook in deze chaotische wereld met al zijn problemen waarin je fragile en kwetsbaar voelt mag je eeuwigheidszondag doorvoelen en doordenken als klein mens.

Als klein mens die alleen kan standhouden met de hulp van God zo zegt de tekst. God is een schuilplaats en een betrouwbaar God. Hij waakt als een koning over je leven. De Psalmdichter lijkt het zelfs uit te dagen in vers 4. “Laat haar wateren bruisen, laat ze beroerd worden; laat de bergen daveren, door derzelver verheffing!” Om te vervolgen God is mijn schuilplaats. Kunnen we dat nazeggen? Wie is er nooit bang? Hoe kan de dichter dit nu zo zeggen? Red God op deze manier? De dichter is vol overtuigen van wel. Hij redt! Hij heeft het ervaren hetgeen ook van Israël gezegd kan worden. Hij redde hen! In de felste aanvechtingen laat God zich zien. Is dat ook niet onze ervaring?

Wie zijn we nou echt en niet alleen op de mooie momenten maar ook in onze aanvechtingen? God is erbij en laat zich juist dan vinden. Hij is de burcht, de Godsstad, de onwankelbare. Die burcht is dichtbij hier en nu wanneer je je handen vouwt.  Met God in haar midden stort het niet in, is er veiligheid en geborgenheid. Openbaringen 22 zegt over het visioen: omdat God daar is en in ons wil wonen is er kracht en veiligheid. Voelt dast altijd zo? Maar je mag erlangs met de Psalm omdat God beloofd erbij te zijn als koning door Zijn aanwezigheid.

Het opmerkelijke uit vers 5 van de Psalm is dat Jeruzalem helemaal niet aan een rivier ligt? De dichter spreek in symboliek over de rivier van God als levensbron. Het nieuwe Jeruzalem. Hij is een schuilplaats maar dus ook een God die voedt. Beeldende geloofstaal voor hoop, moed en uitzicht op God. Hij die geeft wat nodig is De God die zich laat vinden.

 

Naar het overzicht