Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Gerard van Doodewaard ‘De zegen maakt rijk’

Gerard van Doodewaard schreef het openingswoord van de nieuwsbrief van de Volle evangelie gemeente Het Kruispunt in Nieuwerkerk a/d IJssel en spreekt daarin over de zegen van God.

Wat een zegen dat we mogen weten dat de zegen van de Here ons in de eerste plaats geestelijk rijk maakt. Spreuken 10 vers 22 (Vertaling Het Boek). De zegen van de Here maakt rijk en laat geen plaats voor ontevredenheid. Met name evangelische en pinksterchristenen gebruiken het woord zegen(en) vaak: Gods zegen broeder/zuster, Gods rijke, onmisbare zegen. Van vroeger herinner ik me nog de uitdrukking: Aan Gods zegen is alles gelegen. We kunnen niet zonder de zegen van God. Het woord zegen(en) komt 466 maal in de Bijbel voor. Het gaat om Gods zegen. De zegen die van God komt. Zegen is: heil, voorspoed, hulp, gezien als een gave van God. In het Grieks: Eulogia en in het Latijn Benedictio betekent het letterlijk: het goed zeggen. Het goede komt van God. God = Liefde. Hij verlangt er naar dat het goed gaat met zijn kinderen. Hij wil hen zegenen. Gods zegen ervaren wij onder meer in:

Zijn Liefde voor ons;
De bovennatuurlijke vrede die Hij geeft;
Zijn trouw aan ons betoond;
Zijn bewogenheid met de mensen;
Zijn geduld met ons;
De wijze waarop Hij voorziet;
De plannen die Hij voor ons heeft;
De hoopvolle toekomst die Hij heeft bereid.
Een oud lied zegt:
Tel uw zegeningen, tel ze één voor één,
Tel ze, tel ze alle, en vergeet er geen.
Tel ze, tel ze alle, noem ze één voor één,
En ge ziet Gods liefde dan door alles heen.

Maar al te makkelijk vergeten we waarin en waarmee Onze Hemelse Vader ons, zijn kinderen, heeft gezegend. Het is belangrijk om vast te stellen waarmee God U heeft gezegend en Hem daarvoor te danken. Te danken voor zegeningen uit het verleden, het heden en de toekomst. Het lied zegt: Wanneer je dit doet, zie je de Liefde van God door alle omstandigheden heen. Wat een bemoediging. Het gaat om onze focus op de zegeningen van God. We kunnen zomaar in klagen, mopperen vervallen…laat dat niet structureel worden. Houd het oog gevestigd op Gods zegeningen. Gods zegen laat geen plaats voor ontevredenheid (Spreuken 10:22b) God zegent ons en daar dienen we dankbaar voor te zijn. Door te danken gaan we de zegen van God benoemen.

Als gelovigen zegenen wij vervolgens God. Zegenen heeft ook de betekenis van lofprijzing: de goede dingen van Hem zeggen. Efeze 1:3: Gezegend zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus. God zegent ons. Wij antwoorden met lofprijzing en dankzegging. Elke dag opnieuw en op zondag samen tijdens de lofprijzing en aanbidding. Wat een rijkdom, de zegen die van God komt. Wat een rijkdom om Hem daarvoor te loven, prijzen en danken. Paulus sluit zijn brief vaak af met een groet en zegen, zoals bijvoorbeeld in de tweede brief aan de Korintiërs. De genade van de Heer Jezus Christus, en de liefde van God, en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen’ (2 Kor. 13:13). Wat een rijkdom om deze zegen als Gods kinderen te ervaren in ons leven.

Naar het overzicht