Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Gerard van Doodewaard 'God beter leren kennen'

Gerard van Doodewaard schreef het openingswoord van de nieuwsbrief van de Volle Evangelie Gemeente Het Kruispunt in Nieuwerkerk a/d IJssel en spreekt daarin overhet beter leren kennen van God.

Op een mooie zaterdagmorgen zijn we in het centrum van Vlaardingen aan het evangeliseren. Na enige tijd wordt mijn aandacht getrokken door een oudere vrouw die rustig zit te wachten op de start van de activiteiten in het kader van 750 jaar Vlaardingen stad. Iets in mij zegt, dat ik naar deze vrouw toe moet gaan. Na enige aarzeling neem ik de vrijmoedigheid om naar haar toe te lopen en haar aan te spreken. Deze kranige, vlot sprekende vrouw blijkt 84 jaar oud te zijn. Vorig jaar is haar man overleden; ze waren 64 jaar getrouwd. Er ontstond een gesprek over geloof, waarin zij op een gegeven moment zei: “Het gaat er om dat je God leert kennen.” Het werd duidelijk dat deze vrouw God beter wilde leren kennen. Ze bad elke avond, maar viel soms tijdens het bidden in slaap en vroeg dan de Heer daar vergeving om. Ik vroeg of ik voor haar mocht bidden. Zonder enige aarzeling zei ze “Ja.” Na het gebed vroeg ik haar of ze zeker wist dat ze na dit aardse leven naar de hemel zou gaan. Ze wist dat niet zeker. Samen hebben we vervolgens het zondaarsgebed, ik spreek liever van een toewijdingsgebed, gebeden. Ik gaf haar een boekje mee wat ik bij me had. De titel van het boekje, heel geschikt voor evangelisatie: ”Hoe kan ik God leren kennen?”

God leren kennen is een proces. Om iemand beter te leren kennen, moet je met hem communiceren. Nieuwsgierig zijn naar wie hij is. Een relatie opbouwen. Om God beter te leren kennen, moet je met Hem communiceren door te bidden en te luisteren naar Zijn Stem. Je moet nieuwsgierig zijn naar wie Hij is. Meer van Hem willen weten door Zijn Woord te lezen. Daar moet je tijd in investeren. Om God steeds beter te leren kennen, moet er een verlangen zijn om Hem beter te leren kennen. Is dat verlangen er altijd? Vanuit de gevangenis schrijft Paulus een brief aan de gemeente in Efeze. In hoofdstuk 4 lezen we: 17 Dit zeg ik dan en betuig ik in de Here, dat gij niet langer moogt wandelen zoals ook de heidenen wandelen, in de ijdelheid van hun denken, 18verduisterd in hun verstand, vervreemd van het leven Gods om de onwetendheid, die in hen heerst, om de verharding van hun hart. 19Zij hebben zich immers in hun verdoving overgegeven aan de losbandigheid om gretig winst te slaan uit allerlei onreinheid. 20. Maar gij geheel anders: gij hebt Christus leren kennen. 21 Gij toch hebt van Hem gehoord en zijt in Hem onderwezen, gelijk dit de waarheid is in Jezus, 22dat gij, wat uw vroegere wandel betreft, de oude mens aflegt, die ten verderve gaat, naar zijn misleidende begeerten, 23dat gij verjongd wordt door de geest van uw denken, 24 en de nieuwe mens aandoet, die naar (de wil van) God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid.

Vers 20 springt er uit: Maar gij geheel anders: gij hebt Christus leren kennen. De Statenvertaling zegt het zo: Doch gij hebt Christus alzo niet geleerd. De Naardense vertaling: Maar gíj hebt niet zó de Gezalfde leren kennen. In vers 17 begint Paulus met een waarschuwing: Gij mocht niet langer wandelen zoals ook de heidenen wandelen. Het moet wel zichtbaar zijn dat jullie Christus hebben leren kennen. Is aan ons als christenen te zien dat wij God, Christus, de gezalfde hebben leren kennen? Is aan ons te zien dat wij geheel anders zijn? Hebben wij de oude mens volledig afgelegd? Hebben wij de nieuwe mens aangetrokken wetende dat we werk in uitvoering zijn? Is ons denken vernieuwd? Is daar het verlangen om meer op Jezus te gaan lijken? Is de vrucht van de Geest (Galaten 5 vers 22)  zichtbaar in ons?

Het is belangrijk dat er evenwicht is tussen geestelijke groei en tijd investeren in taken en ontwikkeling van gaven. Geestelijke groei, God, Christus beter leren kennen en inzet op taken en ontwikkeling van gaven dienen gelijke tred te houden. Wanneer gaven functioneren los van de liefde, kan het zomaar fout gaan. Je wandel wordt dan vruchteloos.1 Korinthe 12: 30 en 31. Hebben soms allen gaven van genezing? Spreken soms allen in tongen? Vertolken zij soms allen? 31Streeft dan naar de hoogste gaven. En ik wijs u een weg, die nog veel verder omhoog voert.

Dan volgt 1 Korinthe 13 over de Liefde. God is Liefde. Door 1 Korinthe 13 aandachtig te lezen en tot ons te nemen, leren we God, Christus, de Gezalfde beter kennen. Dat er een verlangen in u mag zijn om God beter te leren kennen.

Naar het overzicht