Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Gerard van Doodewaard ‘God red uit alle nood’

Gerard van Doodewaard schreef het openingswoord van de nieuwsbrief van de Volle evangelie gemeente Het Kruispunt in Nieuwerkerk a/d IJssel en over een reddende God.

Als mens komen we in ons leven in situaties terecht waarbij we in nood verkeren. De hoogbejaarden onder ons hebben de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. Een periode waarin de nood hoog was. Er zijn tal van situaties waarbij we in nood verkeren en benauwdheid ervaren, zoals bijvoorbeeld bij een ernstige ziekte, een crisis in een huwelijk of het overlijden van een dierbare.

Een lied zegt:
Als g’ in nood gezeten, geen uitkomst ziet,
wil dan nooit vergeten: God verlaat u niet.
Vrees toch geen nood. ’s Heeren trouw is groot
en op ’t nacht’lijk duister volgt het morgenrood.
Schoon stormen woeden ducht toch geen kwaad;
God zal u behoeden, uw Toeverlaat.

Boven Psalm 107 staat in de NBG: God redt uit alle nood. In de Herziene Statenvertaling staat er boven: Danklied voor verlossing uit allerlei nood. God, JWHW, de Ene verlost uit de nood op basis van Zijn Goedertierenheid. David zegt in Psalm 31 vers 17 (NBG): Doe uw aanschijn lichten over uw knecht, verlos mij door uw goedertierenheid. Wat is de betekenis van goedertierenheid? Het oorspronkelijke Hebreeuwse woord voor goedertierenheid is chèsèd, dat je eigenlijk niet met één Nederlands woord kunt vertalen. Naast goedertierenheid heeft het de betekenis in zich van goedheid, trouw, genade, weldadigheid en barmhartigheid. Onze God is: goed, trouw, genadig, weldadig, barmhartig en goedertieren.

In Psalm 136 komt 26 keer de volgende regel voor: want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid. De Naardense vertaling vertaalt deze regel op de volgende wijze: want voor eeuwig is Zijn vriendschap. Goedertierenheid heeft te maken met het verbond tussen God en de mens, de relatie tussen God en de mens. Hoewel ik over het algemeen geen aandacht schenk aan getalwaarden in de Bijbel doe ik dat dit keer wel. Opmerkelijk 26 keer goedertierenheid…..26 is de getalwaarde van JHWH (J=10, H=5, W=6 en H=5). JHWH is goedertierenheid. God is goedertierenheid.

In Psalm 107 schreeuwen vier groepen van mensen in hun nood tot de Ene. Ze schreeuwden het uit in hun benauwdheid. Ze begonnen te bidden….Ze riepen tot God zegt de NBG. Gods eerste antwoord……Hij redde, verloste hen uit hun angsten; Hij voerde hen uit hun angsten. Wanneer we in nood verkeren is het de weg om God aan te roepen, te bidden en een beroep te doen op Zijn goedertierenheid. God reageert op verschillende manieren:

1. Hij antwoordt wanneer wij roepen, bidden.
Psalm 86 (een Psalm van David) vers 3: Wees mij genadig, o Here, want tot U roep ik de ganse dag. Psalm 86 vers 7: Ten dage mijner benauwdheid roep ik U aan, want Gij antwoordt mij. David is een bidder (Hij bidt de hele dag. Hij is een en al gebed Ps. 109:4b). Hij bidt niet alleen wanneer hij in nood is. Er zijn mensen die pas in nood leren bidden.
2. God neemt de angsten weg. Zie Psalm 107.
3. God is erbij. God is erbij in al onze nood en benauwdheid. Psalm 23: 4. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij; uw stok en uw staf, die vertroosten mij.

Filippenzen 4 : 5,6: De Here is nabij. 6 Weest in geen ding bezorgd, De Here is nabij. Hij woont met Zijn Geest in ons.4. God geeft rust, een bovennatuurlijke vrede. Vlak voor de steniging zegt Stefanus in Handelingen 7: 54-56: Toen zij dit hoorden, sneed het hun door het hart en zij knersten de tanden tegen hem. 55 Maar hij, vol van de heilige Geest, sloeg de ogen ten hemel en zag de heerlijkheid Gods en Jezus, staande ter rechterhand Gods, 56 En hij zeide: Zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des mensen, staande ter rechterhand Gods. Vlak voor de steniging was Stefanus in die noodsituatie vol de van de heilige Geest. God was in hem en met hem. Hij kreeg zicht op de heerlijkheid van God en zag Jezus aan Gods rechterhand. Hij wist waar hij heen ging. Dat was zijn redding.

5. Gods antwoord kan ook een wonderbaarlijke uitredding uit de nood zijn. Stefanus werd gestenigd Petrus werd uit de gevangenis bevrijd. Dat verhaal kunnen we lezen in Handelingen 12. God had Petrus zijn bovennatuurlijke vrede geschonken. Terwijl de gemeente de hele nacht in gebed was, lag Petrus te slapen in de gevangenis. De gemeente riep de Here aan in eenparig gebed. Petrus werd op wonderbaarlijke wijze bevrijd uit de gevangenis. God wil ook u redden vanuit een noodsituatie. Zijn antwoord komt wanneer wij beginnen te bidden en een beroep doen op Zijn goedertierenheid. Hij neemt de angsten weg, Hij is nabij, Hij is erbij, Hij geeft bovennatuurlijke vrede en rust en redt op Zijn manier.

Laten we nooit vergeten om te danken voor Zijn uitredding:
Psalm 107: 8:
8 Dat zij de Here loven om zijn goedertierenheid
en om zijn wonderen aan de mensenkinderen,

Maak van gebed een levensstijl…..het zal rust geven in moeilijke situaties, rust geven in de nood, rust geven in de benauwdheid.

Naar het overzicht