Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Gerard van Doodewaard ‘Gods bovennatuurlijke vrede’

Gerard van Doodewaard schrijft in de nieuwsbrief van de Volle Evangelie Gemeente Het Kruispunt in Nieuwerkerk a/d IJssel over Gods vrede.

Door de zonde van de mens was de vrede tussen God en de mens verbroken.  De relatie tussen God en de mens moest hersteld worden. Het was Gods wil om de relatie tussen Hem en de mens te herstellen. Jezus, Gods Zoon, heeft door de wil van Zijn Vader te doen de relatie tussen God en de mens hersteld. De profeet Jesaja noemt Jezus de vredevorst: Jesaja 9:5: Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.

Jezus heeft de straf voor onze zonden/overtredingen op zich genomen. Hij is gegaan in onze plaats. Op die manier heeft hij als De Vredevorst het mogelijk gemaakt dat de relatie tussen God en de mensen hersteld kon worden. Jesaja 53 : 5. 5 Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. De apostel Paulus verwoordt het in Kolossenzen 1: 20 (Vertaling BasisBijbel) als volgt: 20 Door Jezus' dood aan het kruis heeft God vrede met ons gesloten. Door Jezus heeft Hij de vriendschap hersteld tussen Hemzelf en alles wat leeft op de aarde en in de hemel. 21 Ook met jullie is Hij vrienden geworden. Hij heeft al jullie schuld weggedaan.

Door de zonde was er scheiding gekomen tussen de mens en God. Jezus heeft de tussenmuur weggebroken. Maar thans in Christus Jezus zijt gij [heidenen], die eertijds veraf waart, dichtbij gekomen door het bloed van Christus. Want Hij is onze vrede, die de twee één heeft gemaakt en de tussenmuur, die scheiding maakte de vijandschap, weggebroken heeft (Efeziërs 2:13-14, NBG’51).  In de moeilijkste momenten van mijn leven heb ik Gods vrede ervaren. Het volgende tekstgedeelte uit de brief van Paulus aan de Filippenzen bemoedigt en inspireert mij: 4. Verblijdt u in de Here te allen tijde! Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u! 5 Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. De Here is nabij. 6 Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. 7 En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.

Paulus schreef deze brief aan de eerste christengemeente in Europa vanuit de gevangenis in Rome. Hij had daar huisarrest en was in afwachting van zijn proces. De brief staat vol met teksten over blijdschap, een bovennatuurlijke blijdschap. Immers gevangenschap leidt logischerwijs niet tot blijdschap. Blijdschap als deel van de vrucht van de Geest (Galaten 5:22). Wanneer we meer op Jezus gaan lijken, wordt dat zichtbaar in de vrucht van de Geest. Galaten 5:22 Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Vrede is meer dan de afwezigheid van oorlog. Het Griekse woord dat wordt gebruikt in de Filippenzen 4 : 7 is eiryny. Dit woord betekent: vrede, eendracht, geluk, heil. De betekenis komt voor een groot deel overeen met het Hebreeuwse Sjaloom.

Voor mij betekent Gods vrede (Zie ook Filippenzen 4: 4-7):
Gods vrede is het ervaren van Zijn Nabijheid.
Gods vrede doet de storm in je gedachten tot rust komen.
Gods vrede is vaak het eerste antwoord op een oprecht gebed.
Gods vrede wordt verkregen wanneer we Hem zoeken.
Gods vrede is een teken van zijn aanwezigheid.
Gods vrede doet ons reageren uit de Geest.
Gods vrede is bovennatuurlijk.
Gods vrede is de aanwezigheid van rust.

Gods vrede neemt de zorgen weg.
1 Petrus 5:7: Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.

Gods vrede laat ons weten dat Hij voor ons zorgt.
Ps. 55: 23: Werp uw bekommernis op de Here, Hij zal voor u zorgen; Hij zal nimmermeer toelaten, dat de rechtvaardige wankelt.

Gods vrede geeft blijdschap.
Gods vrede is een antwoord op een roep om hulp naar God.
Gods vrede helpt ons om Zijn Vrede te brengen.

Jesaja 52:7 Hoe liefelijk zijn op de bergen de voeten van de vreugdebode, die vrede aankondigt, die goede boodschap brengt, die heil verkondigt, die tot Sion spreekt: Uw God is Koning.

Deze vrede komt van de God die zegt in Jeremia 29 : 11: Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des Heren, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven.

Dat u deze bovennatuurlijke vrede, die alle verstand te boven gaat, mag koesteren en ervaren.

Het leven met de Heer zij u tot vrede. 

Naar het overzicht