Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Gerard van Doodewaard ‘Gods vertrouwelijke omgang’

Gerard van Doodewaard schreef het openingswoord van de nieuwsbrief van de Volle evangelie gemeente Het Kruispunt in Nieuwerkerk a/d IJssel en  daarin over de vertrouwelijke omgang.

Wanneer we vertrouwelijk met God willen omgaan dan moeten we allereerst respect voor Hem hebben. De Bijbel spreekt over de vreze des Heren. Je bent dan niet bang voor God, maar je hebt respect voor Hem. Psalm 25 vers 14 luidt: Des Heren vertrouwelijke omgang is met wie Hem vrezen, en zijn verbond maakt Hij hun bekend.

Om vertrouwelijk met God te kunnen omgaan, is het nodig dat je een levende, persoonlijke relatie met Hem onderhoudt. In die relatie zul je moeten investeren, dagelijks. In het gebed niet tegen Hem spreken, maar met Hem spreken. In alles Hem raadplegen en niet alleen luisteren naar Zijn stem, maar ook Zijn stem gehoorzamen. Daar rust Gods zegen op. Dat geeft zoveel rust. In de Bijbel lezen we hoe bijvoorbeeld God en Mozes vertrouwelijk met elkaar omgaan.

Numeri 12 : 6- 8: 6. Toen zeide Hij: Hoort nu mijn woorden. Indien onder u een profeet is, dan maak Ik, de Here, Mij in een gezicht aan hem bekend, in een droom spreek Ik met hem. 7 Niet aldus met mijn knecht Mozes, vertrouwd als hij is in geheel mijn huis. 8 Van mond tot mond spreek Ik met hem, duidelijk en niet in raadselen, maar hij aanschouwt de gestalte des Heren.
 
Mozes is vertrouwd in het hele huis van God. Hij heeft zijn vertrouwen op God gesteld. God spreekt met Mozes van mond tot mond. Mozes heeft een levende relatie met God. God spreekt duidelijk met Mozes en niet in raadselen. Een voorbeeld hiervan vinden we in Exodus 14: 15.Toen zeide de Here tot Mozes: Wat roept gij zo luid tot Mij? Zeg tot de Israëlieten, dat zij opbreken. 16 En gij, hef uw staf op en strek uw hand uit over de zee en splijt haar; dan zullen de Israëlieten midden door de zee kunnen gaan op het droge. 17 Maar zie, Ik zal het hart der Egyptenaren verharden, zodat zij hen achterna zullen trekken, en Ik zal Mij verheerlijken aan Farao en aan zijn gehele legermacht, aan zijn wagens en aan zijn ruiters. 18En de Egyptenaren zullen weten, dat Ik de Here ben, doordat Ik Mij verheerlijken zal aan Farao, aan zijn wagens en aan zijn ruiters.

Wat gebeurt hier??
1. Mozes zoekt God. Hij begint te roepen tot God, een vorm van bidden.
2. God geeft Mozes in duidelijke bewoordingen de instructie wat hij moet doen en zeggen.
3. Mozes verstaat de stem van God.
4. Mozes gehoorzaamt Gods stem:

Toen strekte Mozes zijn hand uit over de zee en de Here deed de zee de gehele nacht door een sterke oostenwind wegvloeien, maakte haar droog, en de wateren werden gespleten (Exodus 14:21) 5. God voert uit wat Hij beloofd heeft.

In Exodus 33 vers 11 lezen we over de vertrouwelijke omgang tussen God en Mozes het volgende: En de Here sprak tot Mozes van aangezicht tot aangezicht, zoals iemand spreekt met zijn vriend; dan keerde hij terug naar de legerplaats. Hier wordt gesproken over echte vriendschap. De vertrouwelijke omgang met God gaat uiteraard nog veel verder. Laten we eens bekijken wat je onder ware vriendschap kunt verstaan.

Voor mij betekent ware vriendschap:
Je kunt alles met elkaar delen. Je bent er voor elkaar in goede en slechte tijden. Wanneer een vriend een probleem heeft, dan ben je er voor hem. Je neemt voor een vriend de tijd. Een vriend kun je vertrouwen. Je kunt met hem lachen en huilen. Echte vrienden hebben aan een half woord genoeg om elkaar te begrijpen. Ze waarderen elkaar. De relatie van vrienden kan tegen een stootje. Wanneer iets fout gaat, zijn vrienden bereid om het weer met elkaar in orde te maken (vergevingsgezind). Vrienden kennen elkaars sterke en zwakke punten. Vrienden hebben vooral ook face to face contact met elkaar. God wil ook met u spreken, zoals een vriend met u spreekt. Hier wordt uiteraard een echte vriend bedoelt, niet zomaar een facebook vriend waarmee voor het grootste deel alleen digitaal contact is. Alles in onze maatschappij wordt vluchtig. We moeten oppassen dat ons contact met God ook niet vluchtig wordt, want dan komt de vertrouwelijke omgang met God onder druk te staan. Geef God alle ruimte in uw leven. Zet Hem op de eerste plaats. Ga vertrouwelijk met Hem om en neem daar dagelijks de tijd voor.

Naar het overzicht