Nieuwsbericht toevoegen Agenda-item toevoegen

Gerard van Doodewaard ‘Ik ben het licht der wereld'

Gerard van Doodewaard schreef de overweging voor de nieuwsbrief van de Vrije Evangelische gemeente Het Kruispunt in Nieuwerkerk a/d IJssel.

“Ik ben het licht der wereld” is één van de zeven ik-ben woorden die door Jezus zijn uitgesproken. De apostel Johannes heeft ze opgeschreven in hoofdstuk 10 van zijn evangelie. Met Kerst gedenken, vieren we de geboorte van Jezus. Met Jezus is het licht in de duistere wereld gekomen. In Johannes 8 vers 12 staat geschreven: Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben. Jezus zegt hier dat wanneer we Hem volgen we nimmer in de duisternis zullen wandelen. Wie Jezus volgt, wandelt in het licht. In 1 Johannes 1: 5 lezen we: En dit is de verkondiging, die wij van Hem gehoord hebben en u verkondigen: God is licht en in Hem is in het geheel geen duisternis. God is licht. Duisternis hoort bij satan. Met Jezus is Gods licht in de duistere wereld gekomen. Heel zijn leven was een levend getuigenis, oeverloze ontferming en warme menselijkheid. Daarom is Hij ook het Licht der wereld! Iedereen die niet in het donker wil blijven, wordt uitgenodigd om tot het Licht der wereld te komen: Tekst uit 1 Petrus 2 : 9 (SV) Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht. We zijn uit de duisternis geroepen tot Zijn wonderbaar licht met het doel om de deugden van God te verkondigen. Om de mensen die Hem nog niet kennen te vertellen dat God liefde is, maar ook rechtvaardig. Dat Hij gaarne vergeeft, maar dat Hij de zonde haat.

Wij zijn geroepen, worden uitgenodigd, aangespoord (Het Griekse kaleoo betekent zowel roepen, uitnodigen als aansporen) tot Zijn wonderbaar licht te komen. Gods licht is wonderbaar, verbazingwekkend, uitzonderlijk. In dat licht gebeuren wonderen. De dagen voor Kerst zijn bij uitstek geschikt om de boodschap van redding en heil te brengen. Dat kan op je werk, op school, in je buurt, maar zeker ook op straat. We zijn lichtdragers van God. Filippenzen 2:14-16a Doet alles zonder morren of bedenkingen, opdat gij onberispelijk en onbesmet moogt zijn, onbesproken kinderen Gods te midden van een ontaard en verkeerd geslacht, waaronder gij schijnt als lichtende sterren in de wereld, het woord des levens vasthoudende. Hoe wordt zichtbaar dat wij in Gods Licht wandelen, dat wij lichtdragers Gods zijn, dat wij stralen als sterren? * Wie in het licht wandelt is eerlijk en oprecht. * Wie in het licht wandelt heeft oog voor zijn broeders en zusters. * Wie in het licht wandelt is bewogen over de nood van een ander.| * Wie in het licht wandelt, wil meer op Jezus (Het Licht der wereld) gaan lijken. * Wie in het licht wandelt, heeft geen masker op. * Wie in het licht wandelt, heeft geen verborgen agenda. * Wie in het licht wandelt, straalt.

Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. (1 Johannes 1:7 HSV). *Wie in het licht wandelt, leeft in verwondering…Gericht op wie God is, meer dan op zijn daden. Gericht op de dingen die Hij doet…..Waar is God bezig? Waar komt Zijn Licht binnen? Want waar Zijn Licht verschijnt gaat iets gebeuren… * Wie in het licht wandelt verkondigt de grote daden, deugden van God aan degenen die God nog niet kennen.

Jesaja 60: 1-3. Beschrijving van het nieuwe Jeruzalem voor de Joodse ballingen in Babylonie. BasisBijbel. De Heer zegt: "Sta op, Jeruzalem, kom in het licht. Het stralende licht van de Heer zal op je schijnen. Zijn zon gaat over je op. 2 De aarde en de volken zullen in het donker liggen. Maar op jou zal het licht van de Heer schijnen. Iedereen zal zien dat zijn stralende macht en majesteit bij je is. 3 De volken en hun koningen zullen naar dat licht toe komen dat op jullie schijnt. Opwekking 346 Maak ons tot een stralend licht voor de volken, een stralend licht voor de mensen om ons heen. Tot de wereld ziet wie haar het leven geeft. Laat het schijnen door ons heen. Dat Gods Licht, dat Jezus, het Licht van de wereld, door u heen zal schijnen, zodat velen Jezus zullen leren kennen als hun Redder!

Naar het overzicht