Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Gerard van Doodewaard ‘Jezus onze wonderbare raadsman

Gerard van Doodewaard opent de laatst verschenen nieuwsbrief van de Volle Evangelie gemeente Het Kruispunt in Nieuwerkerk a/d IJssel met een overweging over Jezus als wonderbare raadsman.

In een verwijzing naar de komst van Jezus noemt Jesaja Jezus Wonderbare Raadsman (Jesaja 9 vers 5). Het woord wonderbaar, een Duits leenwoord, betekent verbazingwekkend, niet te geloven, als een wonder. Jezus is wonderbaar (Statenvertaling gebruikt het woord wonderlijk) omdat Hij zowel God als mens is. Jezus is ook wonderbaar omdat Zijn werken en daden wonderbaar zijn. De raad, het advies wat van Jezus als raadsman komt, is: wonderbaar, wonderlijk en daarmee bovennatuurlijk.

Iedereen zit weleens met zijn handen in het haar. Zeker in de gecompliceerde tijd waarin wij leven. Wat zijn dan uw hulplijnen??? Tijdens een huiskringochtend werden de volgende hulplijnen genoemd: de Bijbel als Gods Woord, gebed om wijsheid, een medechristen die bereid is om te luisteren en niet gelijk in de adviesrol schiet, een lied tijdens de samenkomst, een profetische bemoediging, een op u van toepassing zijnde preek.

Gods Woord staat vol met de woorden van Jezus, Onze wonderbare Raadsman. Hij geeft wijsheid en leiding aan degenen die vrijwillig de keus hebben gemaakt om Hem te volgen en ernaar verlangen om meer op Jezus te gaan lijken. In dat proces van meer op Jezus te gaan lijken is uiteraard Jezus ons voorbeeld en geven Zijn Woorden ons leiding en richting.

In de Psalmen wijst David ons op God die ons raad wil geven. Zo lezen we in Psalm 16 vers 7: Ik prijs de Here, die mij raad heeft gegeven, zelfs bij nacht onderwijzen mij mijn nieren. David heeft raad van God ontvangen. Om daar aan toe te voegen “zelfs bij nacht onderwijzen mij mijn nieren. Een wonderlijke toevoeging? Het in het Hebreeuws gebruikte woord betekent niet alleen "nieren", maar ook de "zetel van emotie en aanhankelijkheid".

In de BasisBijbel luidt Psalm 16 vers 7: Ik prijs u Heer, want U geeft mij Raad. Zelf ’s nachts denk ik aan U. (NBV: Zelfs in de nacht spreekt mijn geweten).

Wanneer Jezus, Onze Wonderbare Raadsman, op het punt staat om terug te keren naar Zijn Vader zegt Hij in Johannes 14:16-18: En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, 17de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet; maar gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn. 18 Ik  zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom tot u. Jezus wijst hier op de Heilige Geest. De Heilige Geest die bij ons zal blijven en in ons zal zijn. De inwonende Heilige Geest, wat een geheimenis.

Jesaja wijst in Jesaja 11 vers 2 reeds op de Geest van de Here die op Jezus zal rusten: En de Geest van de Here zal op Hem rusten, de Geest van wijsheid en inzicht, van raad en kracht, de Geest van kennis en van ontzag voor de Here.  Een verwijzing naar de Heilige Geest. De Geest van wijsheid en inzicht, van raad en kracht, de Geest van kennis en van ontzag voor de Here.

Heeft u raad nodig. Er zijn hulplijnen genoeg in de Here. Nogmaals: De Bijbel als Gods Woord, gebed om wijsheid, een medechristen die bereid is om te luisteren en niet gelijk in de adviesrol schiet, een lied tijdens de samenkomst, een profetische bemoediging, een op jou van toepassing zijnde preek.

Naar het overzicht