Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Henco Lopers ‘Blijf eensgezind!’

Zondag, 27 oktober, ging ds. Lopers gewoontegetrouw voor in De Lichtkring en vervolgde zijn prekenserie over het thema discipelschap. Deze zondag a.d.v. Romeinen 8: 31 – 39, 12: 1 -21 en 13: 11 – 14.

Rom. 8: Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Die ook Zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, maar heeft Hem voor ons allen overgegeven, hoe zal Hij ons ook met Hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? God is het, Die rechtvaardig maakt. Wie is het, die verdoemt? Christus is het, Die gestorven is; ja, wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook ter rechterhand Gods is, Die ook voor ons bidt. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, naaktheid, of gevaar, of zwaard? (Gelijk geschreven is: Want om Uwentwil worden wij den gansen dag gedood; wij zijn geacht als schapen ter slachting.) Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem, Die ons liefgehad heeft. Want ik ben verzekerd, dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch machten, noch tegenwoordige, noch toekomende dingen, Noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onzen Heere.

Rom. 12: Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst. En wordt dezer wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven, welke de goede, en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij. Want door de genade, die mij gegeven is, zeg ik een iegelijk, die onder u is, dat hij niet wijs zij boven hetgeen men behoort wijs te zijn; maar dat hij wijs zij tot matigheid, gelijk als God een iegelijk de mate des geloofs gedeeld heeft. Want gelijk wij in een lichaam vele leden hebben, en de leden alle niet dezelfde werking hebben; Alzo zijn wij velen een lichaam in Christus, maar elkeen zijn wij elkanders leden. Hebbende nu verscheidene gaven, naar de genade, die ons gegeven is, Zo laat ons die gaven besteden, hetzij profetie, naar de mate des geloofs; hetzij bediening, in het bedienen; hetzij die leert, in het leren; Hetzij die vermaant, in het vermanen; die uitdeelt, in eenvoudigheid; die een voorstander is, in naarstigheid; die barmhartigheid doet, in blijmoedigheid.  

De liefde zij ongeveinsd. Hebt een afkeer van het boze, en hangt het goede aan. Hebt elkander hartelijk lief met broederlijke liefde; met eer de een den ander voorgaande. Zijt niet traag in het benaarstigen. Zijt vurig van geest. Dient den Heere.

Verblijdt u in de hoop. Zijt geduldig in de verdrukking. Volhardt in het gebed. Deelt mede tot de behoeften der heiligen. Tracht naar herbergzaamheid. Zegent hen, die u vervolgen; zegent en vervloekt niet. Verblijdt u met de blijden; en weent met de wenenden. Weest eensgezind onder elkander. Tracht niet naar de hoge dingen, maar voegt u tot de nederige. Zijt niet wijs bij uzelven. Vergeldt niemand kwaad voor kwaad. Bezorgt hetgeen eerlijk is voor alle mensen. Indien het mogelijk is, zoveel in u is, houdt vrede met alle mensen.

Wreekt uzelven niet, beminden, maar geeft den toorn plaats; want er is geschreven: Mij komt de wraak toe; Ik zal het vergelden, zegt de Heere. Indien dan uw vijand hongert, zo spijzigt hem; indien hem dorst, zo geeft hem te drinken; want dat doende, zult gij kolen vuurs op zijn hoofd hopen. Wordt van het kwade niet overwonnen, maar overwint het kwade door het goede.

Rom. 13: En dit zeg ik te meer, dewijl wij de gelegenheid des tijds weten, dat het de ure is, dat wij nu uit den slaap opwaken; want de zaligheid is ons nu nader, dan toen wij eerst geloofd hebben. De nacht is voorbijgegaan, en de dag is nabij gekomen. Laat ons dan afleggen de werken der duisternis, en aandoen de wapenen des lichts. Laat ons, als in den dag, eerlijk wandelen; niet in brasserijen en dronkenschappen, niet in slaapkameren en  ontuchtigheden, niet in twist en nijdigheid; Maar doet aan den Heere Jezus Christus, en verzorgt het vlees niet tot begeerlijkheden.

Hoe herken je een christen? Zo startte Lopers zijn preek een vraag die hij al eerder beantwoorde zie: https://www.geloofinnieuwerkerk.nu/nieuws/henco-lopers-oefenen-in-discipelschap. Maar hoe zit dit nu vandaag vroeg hij zich hardop af? Hoe wordt onze mening gevormd en hoe zijn de verschillen ontstaan? Lopers gaf vier redenen waarmee onze mening wordt gevormd te weten: 1. Door je opvoeding, 2. Door de tradities van de gemeenschap, 3. Door de samenleving en 4. Door de media.

Wat maakt ons dan toch tot een eenheid als leden van Zijn kerk? Paulus zegt in Romeinen verander uw gezindheid door vernieuwing. Wilt u zich in dienst van God stellen? Dit vereist u uw leven. Dus niet op afstand staan kijken en proberen op te klimmen naar God maar beseffend dat dat je al burger bent van Zijn koninkrijk, zie: https://www.geloofinnieuwerkerk.nu/nieuws/henco-lopers-waar-sta-jij . Je gezindheid vernieuwen is je hart neigen naar God. Richt je op dat koninkrijk en weest dienstbaar in deze wereld. Gezindheid betekent niet dat je allen de dezelfde mening hebt maar allen de dezelfde houding hebt.

Ontdoe je van de duisternis en omgordt je met het Licht. Omkleed je met Christus onze koning met al zijn luister en kracht. Want dan gaan we pas echt op elkaar lijken en wordt Christus zichtbaar in ons.

Naar het overzicht