Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Henco Lopers 'God is mijn Licht'

Vanmorgen, 12 januari, sprak Henco Lopers in De Lichtkring in Nieuwerkerk a/d IJssel in een dienst die in het teken stond van de doop van zijn dochter Linde. Hij sprak over psalm 27 en gaf de dienst ‘God is mijn Licht’ als thema mee.

Sterk in den HEERE
Een psalm van David. De Heere is mijn Licht en mijn Heil, voor wien zou ik vrezen? De Heere is mijns levens kracht, voor wien zou ik vervaard zijn? Als de bozen, mijn tegenpartijen, en mijn vijanden tegen mij, tot mij naderden, om mijn vlees te eten, stieten zij zelven aan, en vielen. Ofschoon mij een leger belegerde, mijn hart zou niet vrezen; ofschoon een oorlog tegen mij opstond, zo vertrouw ik hierop.
Een ding heb ik van den Heere begeerd, dat zal ik zoeken: dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heeren, om de liefelijkheid des Heeren te aanschouwen, en te onderzoeken in Zijn tempel. Want Hij versteekt mij in Zijn hut, ten dage des kwaads; Hij verbergt mij in het verborgene Zijner tent; Hij verhoogt mij op een rotssteen. Ook nu zal mijn hoofd verhoogd worden boven mijn vijanden, die rondom mij zijn, en ik zal in Zijn tent offeranden des geklanks offeren; ik zal zingen, ja, psalmzingen den Heere.
Hoor, Heere! mijn stem, als ik roep; en wees mij genadig, en antwoord mij. Mijn hart zegt tot U: Gij zegt: Zoek Mijn aangezicht; ik zoek Uw aangezicht, o Heere! Verberg Uw aangezicht niet voor mij, keer Uw knecht niet af in toorn; Gij zijt mijn Hulp geweest, begeef mij niet, en verlaat mij niet, o God mijns heils! Want mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten, maar de Heere zal mij aannemen. Heere! leer mij Uw weg, en leid mij in het rechte pad, om mijner verspieders wil. Geef mij niet over in de begeerte mijner tegenpartijders; want valse getuigen zijn tegen mij opgestaan, mitsgaders die wrevel uitblaast. Zo ik niet had geloofd, dat ik het goede des Heeren zou zien in het land der levenden, ik ware vergaan. Wacht op den Heere, zijt sterk, en Hij zal uw hart versterken, ja, wacht op den Heere.

God is mijn Licht is het getuigenis dat vandaag mag klinken zo startte hij zijn betoog over Psalm 27 hetgeen David onderschrijft in de Psalm. Hij zegt de Heer is mijn Licht, mijn behoud en mijn veiligheid. Dit klinkt nogal overmoedig zo stelde Lopers. Kent David dan geen tegenslag? Zeker wel zo blijkt uit de tekst een en al vijandigheid om hem heen. Toch is Davids hart onbevreesd en voelt hij zich veilig. Zijn David en God dan 1 en werkt dat voor ons ook zo?

David gaat huppelend aan het werk te gaan Omstraald door Licht en als je valt val je in Zijn handen want je best kostbaar in Zijn ogen ook bij ziekte en tegenslag. Sterker nog Hij draagt je zelfs door de dood. Wij kunnen onze kinderen niet beschermen tegen alle kwaad want onze armen zijn te kort.

Het gebed van vandaag mag dan ook zijn ‘Leid mij op effen pad’  Wilt U ons Licht zijn want wij kunnen het net als David niet zelf. David maakte zich klein voor God en vroeg ‘een ding vraag ik aan de Heer of ik mag wonen bij Hem’ Kijkend naar onszelf is onze aanbidding vaak in ons hart. Wonen bij God mag je in je eigen bestaan ervaren in gebed en in je hart. Wordt maar stil en wacht op de Heer zegt de Psalm want je mag leven in Zijn wonderbaarlijke Licht. Ga daar maar in staan.

Naar het overzicht