Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Henco Lopers 'In Christus'

Afgelopen zondagmorgen, 6 januari, sprak Henco Lopers in De Lichtkring in Nieuwerkerk a/d IJssel ter voorbereiding op het Avondmaal kort over het in Christus zijn aan de hand van Efeziers 1 de verzen 1 t/m 14:

Paulus, een apostel van Jezus Christus, door den wil van God, aan de heiligen, die te Efeze zijn, en gelovigen in Christus Jezus:
Genade zij u en vrede van God, onzen Vader, en den Heere Jezus Christus. Gezegend zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in den hemel in Christus. Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem, voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor Hem in de liefde; Die ons te voren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen, door Jezus Christus, in Zichzelven, naar het welbehagen van Zijn wil. Tot prijs der heerlijkheid Zijner genade, door welke Hij ons begenadigd heeft in den Geliefde; In Welken wij hebben de verlossing door Zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, naar den rijkdom Zijner genade, Met welke Hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid; Ons bekend gemaakt hebbende de verborgenheid van Zijn wil, naar Zijn welbehagen, hetwelk Hij voorgenomen had in Zichzelven. Om in de bedeling van de volheid der tijden, wederom alles tot een te vergaderen in Christus, beide dat in den hemel is, en dat op de aarde is; In Hem, in Welken wij ook een erfdeel geworden zijn, wij, die te voren verordineerd waren naar het voornemen Desgenen, Die alle dingen werkt naar den raad van Zijn wil; Opdat wij zouden zijn tot prijs Zijner heerlijkheid, wij, die eerst in Christus gehoopt hebben. In Welken ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het Evangelie uwer zaligheid gehoord hebt; in Welken gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met den Heiligen Geest der belofte; Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregene verlossing, tot prijs Zijner heerlijkheid.

Een nieuw jaar beginnen we gewoonlijk met oliebollen, vuurwerk en champagne zo opende Lopers maar ook met nieuwe plannen en voornemens. Hoe ga jij als christen het nieuwe jaar in? Wat verwacht je ervan? Wat wil je bereiken of meemaken?

Het gave van een zijn met God is dat Hij al voor je gekozen heeft en het jaar met jou al begonnen is zegt de tekst. Paulus schrijft aan de gelovigen die 1 zijn in Christus. Zouden wij het snappen als er geschreven stond aan de heiligen in Nieuwerkerk? Of denken wij dan dit niet voor ons geld? Heilig staat voor alle gelovigen niet vanwege je gedrag maar omdat je bij Christus hoort. Hij heeft ons vol liefde uitverkoren nog voor de grondlegging van de wereld om met Hem te leven. Dan ben je in Christus en hoor je bij God.

Zaten er dan allemaal super christenen in Efeze? Nee, het was een doorsnee gemeente vol twijfels, zonden en tekortkommingen. Toch noemt Paulus ze heilig in Christus. Hoe beginnen we 2020? Moet ik mijn best doen het gat met God te dichten? Nee, je mag 2020 beginnen als Zijn kind. Durf je het te pakken? In de tekst staat er acht keer in Christus en niet door of met Christus hetgeen duidelijk maakt dat in Christus dieper gaat omdat Hij in ons is. Hij in ons en wij in Hem. Wij mogen in Hem zijn tot Zijn eer en zo 2020 beginnen. Dan gaan we stralen en geeft het ons leven vorm. Omringt door talrijke zegeningen zegt vers 3.

 

Naar het overzicht