Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Henco Lopers ‘leven met een dubbel paspoort’

Vanmorgen sprak ds. Lopers opnieuw over dicipelschap in het kader van het gemeenteproject in De Lichtkring. Ditmaal aan de hand van Johannes 17: 1-26.

Het hogepriesterlijk gebed
Dit heeft Jezus gesproken, en Hij hief Zijn ogen op naar den hemel, en zeide: Vader, de ure is gekomen, verheerlijk Uw Zoon, opdat ook Uw Zoon U verheerlijke. Gelijkerwijs Gij Hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat al wat Gij Hem gegeven hebt, Hij hun het eeuwige leven geve.

En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, den enigen waarachtigen God, en Jezus Christus, Dien Gij gezonden hebt. Ik heb U verheerlijkt op de aarde; Ik heb voleindigd het werk, dat Gij Mij gegeven hebt om te doen; En nu verheerlijk Mij, Gij Vader, bij Uzelven, met de heerlijkheid, die Ik bij U had, eer de wereld was. Ik heb Uw Naam geopenbaard den mensen, die Gij Mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren Uw, en Gij hebt Mij dezelve gegeven; en zij hebben Uw woord bewaard. Nu hebben zij bekend, dat alles, wat Gij Mij gegeven hebt, van U is.

Want de woorden, die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven, en zij hebben ze ontvangen, en zij hebben waarlijk bekend, dat Ik van U uitgegaan ben, en hebben geloofd, dat Gij Mij gezonden hebt. Ik bid voor hen; Ik bid niet voor de wereld, maar voor degenen, die Gij Mij gegeven hebt, want zij zijn Uw. En al het Mijne is Uw, en het Uwe is Mijn; en Ik ben in hen verheerlijkt. En Ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn in de wereld, en Ik kome tot U, Heilige Vader, bewaar ze in Uw Naam, die Gij Mij gegeven hebt, opdat zij een zijn, gelijk als Wij. Toen Ik met hen in de wereld was, bewaarde Ik ze in Uw Naam. Die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik bewaard, en niemand uit hen is verloren gegaan, dan de zoon der verderfenis, opdat de Schrift vervuld worde. Maar nu kom Ik tot U, en spreek dit in de wereld, opdat zij Mijn blijdschap vervuld mogen hebben in zichzelven.

Ik heb hun Uw woord gegeven; en de wereld heeft ze gehaat, omdat zij van de wereld niet zijn, gelijk als Ik van de wereld niet ben. Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart van den boze. Zij zijn niet van de wereld, gelijkerwijs Ik van de wereld niet ben. Heilig ze in Uw waarheid; Uw woord is de waarheid. Gelijkerwijs Gij Mij gezonden hebt in de wereld, alzo heb Ik hen ook in de wereld gezonden.

En Ik heilige Mijzelven voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in waarheid. En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor degenen, die door hun woord in Mij geloven zullen. Opdat zij allen een zijn, gelijkerwijs Gij, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons een zijn; opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt. En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven, die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij een zijn, gelijk als Wij Een zijn;

Ik in hen, en Gij in Mij; opdat zij volmaakt zijn in een, en opdat de wereld bekenne, dat Gij Mij gezonden hebt, en hen liefgehad hebt, gelijk Gij Mij liefgehad hebt. Vader, Ik wil, dat waar Ik ben, ook die bij Mij zijn, die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij Mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt; want Gij hebt Mij liefgehad, voor de grondlegging der wereld. Rechtvaardige Vader, de wereld heeft U niet gekend; maar Ik heb U gekend, en dezen hebben bekend, dat Gij Mij gezonden hebt. En Ik heb hun Uw Naam bekend gemaakt, en zal Hem bekend maken; opdat de liefde, waarmede Gij Mij liefgehad hebt, in hen zij, en Ik in hen.

Het debat is dood zo begon hij zijn preek. Iedereen die zijn mening verkondigt wordt gevaarlijk gevonden en negatief uitgelegd en achtervolgt op social media en soms bedreigt. Je gedrag bepaald hoe je overkomt want wie afwijkt wordt met de nek aangekeken. Wie durft er nog anders te zijn? Een dubbel paspoort brengt dus spanning met zich mee. Je ziet het aan het politieke debat over de dubbele paspoorten.

Wil je nog burger zijn van koninkrijk Gods? Wij zijn anders en dat schuurt zo stelde Lopers vast. Of zijn we liever als alle anderen en gaan we op in de massa? Worden onze keuzes en richting bepaald als gelovige? Onze moraal is onder invloed van de maatschappij en deze problematiek gaat de kerk niet voorbij. We geloofden toch dat zijn wet goed was voor ons?  Durven we daar nog naar te luisteren?

Het hogepriesterlijk gebed uit Johannes zegt: toon uw grootheid van uw zoon en dan zal de zoon Uw grootheid tonen.  Hetgeen betekend dat Zijn macht en majesteit zichtbaar zal zijn zodat eenieder Hem kennen zal. In datzelfde gebed spreekt Jezus zijn bezorgdheid uit over ons, de mens, die achterblijft. Jezus smeekt voor ons en vraagt God om bescherming en kracht. Jezus heeft het hier over een dubbel paspoort het paspoort voor Zijn koninkrijk waarvan Hij koning is. Onze diepe identiteit ligt dus in dat Koninkrijk en niet in deze wereld. Om deze reden lopen we gevaar en daarom vraagt Jezus om kracht en bescherming.

Beide werelden, onze wereld en Zijn koninkrijk, en graag pakken we het goede van beide maar laat niets van de waarheid los want je bent bestemd voor een zuiver en eeuwig leven. Edoch volop in deze wereld maar beschermt door Hem. Jezus zegt je bent heilig, gekend dor God, èèn met God de vader en Jezus Zijn zoon. In eenheid met elkaar in diepe verbondenheid en geliefd door God. Zoek en lees over die grootheid in zijn woord. Durf je te leven met een dubbel paspoort in een wereld die leeft uit zijn eigen paspoort?

Naar het overzicht