Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Henco Lopers ‘oefenen in discipelschap’

Zondagmorgen, 29 september, ging ds. Lopers gewoontegetrouw voor in zijn eigen gemeente in De Lichtkring in Nieuwerkerk a/d IJssel alwaar hij een vervolg gaf aan de serie over het discipelschap aan de hand van de Bergrede (Mattheus 5: 1-12).

Toen Jezus de menigte zag ging Hij de berg op, en nadat Hij zich had neergezet, kwamen zijn leerlingen bij Hem. Hij nam het woord en onderrichtte hen aldus:
“Zalig de armen van geest, want aan hen behoort het Rijk der hemelen.
Zalig de treurenden, want zij zullen getroost worden.
Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten.
Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.
Zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden.
Zalig de zuiveren van hart, want zij zullen God zien.
Zalig die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
Zalig die vervolgd worden om de gerechtigheid, want hun behoort het Rijk der hemelen.
Zalig zijt gij wanneer men u beschimpt, vervolgt en lasterlijk van allerlei kwaad beticht om Mijnentwil: Verheugt u en juicht, want groot is uw loon in de hemel."

Met de vraag waaraan herken je een christen startte Lopers zijn preek over het gelezen gedeelte. Vanuit de Bijbel herkennen we ze van hun daden en hun betrouwbaarheid in hun handelen. Vanuit de middeleeuwen als heersen want als je geen christen was hoorde je er niet bij. En vanuit de 20ste eeuw met hun aan God en de grote eenheid in de kerken. Maar ook vanwege de verzuiling die begin jaren ’90 zijn intrede deed. Waarbij het beeld verschoof van wettisisme naar vrij (genade) zijn. En hoe zit het vandaag met ons?

Het lijkt erop dat deze vrijheid/ongebondenheid doorgeslagen is in een leegte. Was het eerst te nauw en te krampachtig nu kent deze vrijheid geen inhoud en is 1. Leeg: Wanneer vrijheid een doel op zich is geworden ontstaat na het bereiken ervan deze leegte. Deze dient positief ingevuld te worden door een hoger doel anders wordt deze gevuld door persoonlijk genot/ persoonlijke vrijheid wat lijdt tot 2. Bandelosheid. Vrijheid zonder inhoud ligt hieraan ten grondslag. Hoe vullen we dat in tot eer van God? Wat kan wel en wat kan niet? Is vrijheid jou doel of is God dat? Als God het is dan wil hij je leven beademen.

Een jarig kind herken je zijn stemming en de alle toeters en bellen erom heen maar hoe herken je een christen? Een christen is herkenbaar aan de aanwezigheid van Christus in zijn leven en dus aan zijn keuzes en gedrag. Dit vergt oefening, oefening in discipelschap. Geef Hem ruimte in je leven passend bij het Koninkrijk want het echte geluk is voor hen die God nodig hebben (Mattheus 5). Ziet ons leven er zo uit?
In de context van Mattheus 5 de leerlingen en de menigte zitten dicht bij Jezus want daar is dat Koninkrijk te vinden. En Hij spreekt ze zalig. Zij zijn onder Zijn sfeer gekomen. Zonder trots en niet op eigen kracht maar dienend.

Dat God Zijn sfeer in je mag oproepen en je laat leven als christen, het nieuwe moralisme. Laat je hart opnieuw vormen door God in de stijl van het Koninkrijk als Zijn discipel dan bent u/jij herkenbaar.

Naar het overzicht