Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Henk Kamminga ‘alleen vanwege Gods liefde’

Kerkelijk werker Henk Kamminga coördineert en stuurt het ouderenpastoraat binnen de Hervormde gemeente in Nieuwerkerk aan en schreef voor het laatst verschenen kerkblad ‘Onderweg’ onderstaande overweging.

"opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht" 1 Petrus 2:9b. Ik word getriggerd door het woord 'deugden'. In de Nieuwe Bijbelvertaling wordt het vertaald met 'grote daden'. In de tweede brief van Petrus kom je het woord deugd nog een aantal keer tegen. In de betekenis van Goddelijke deugd, Gods macht, maar ook in het benoemen van menselijke deugd. Het 'goed zijn' in morele zin. De rechte houding tegenover God, die uit het geloof voortkomt. Een deugdzaam leven leiden.

Deugden is een woord dat al eeuwenlang en wereldwijd in alle culturen wordt gebruikt voor gedrag dat als moreel goed, positief en wenselijk wordt gezien. Deugdethiek: hoe moet ik leven? Met de verminderde invloed van het christelijk geloof vanaf de jaren '60 verdween het woord uit het dagelijks taalgebruik. Een deugd, dat was alleen nog een kaartje bij Pim-Pam-Pet dat we als kind opzij legden bij het spelen. Geen idee wat er mee bedoeld werd. Toch komen deugden langzaamaan weer in de belangstelling. Met name vanuit de hoek van de positieve psychologie: deugden als werken aan positief gedrag. Er is zelfs een app ontwikkeld (https://www.mooiermens.app/achtergrond/deugden/) die jouw deugdenprofiel weergeeft en punten waar je aan kan werken om deze te verbeteren.

De HEERE heeft je uit de duisternis geroepen tot Zijn wonderbaar licht. Hoe door Jezus Christus het licht in je leven is opgegaan. Niet op grond van eigen goedheid, maar vanwege Gods liefde. Nu mag je door het nieuwe leven laten zien en verkondigen welke deugden God verheerlijken en andere mensen naar Hem toetrekken.

In 2 Petrus 1:5-7 maakt de schrijver hen, en indirect ons, duidelijk wat hen te doen staat aan de hand van een beeld, een keten met acht schakels. En dat vraagt alle inzet en toewijding. "Om aan uw geloof deugd toe te voegen, aan de deugd kennis, aan de kennis zelfbeheersing, aan de zelfbeheersing volharding, aan de volharding godsvrucht, aan de godsvrucht broederliefde en aan de broederliefde liefde [voor iedereen]."

 

Naar het overzicht