Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Leen Koster ‘opereer in Zijn kracht’

Leen Koster, voorganger van de Vrije Evangelische Gemeente Het Kruispunt in Nieuwerkerk a/d IJssel schreef het openingswoord voor de nieuwsbrief van zijn gemeente met een studie over Simson.

Richteren 16: 30 En Simson zeide: Mijn ziel sterve met de Filistijnen; en hij boog zich met kracht, en het huis viel op de vorsten, en op al het volk, dat daarin was. En de doden, die hij in zijn sterven gedood heeft, waren meer, dan die hij in zijn leven gedood had. 
Elk mens heeft zichzelf wel eens in moeilijkheden gebracht. Nu zijn er ook mensen die zichzelf keer op keer in moeilijkheden brengen, maar dit niet willen inzien en gewoon ‘vrolijk’  verder gaan, op weg naar weer een nieuwe teleurstelling. God wil dat wij nadenken over ons leven. Een belangrijke vraag die wij onszelf altijd moeten stellen is: waarom overkomt mij dit steeds weer? Er moet een moment van bezinning komen, hoe eerder, hoe beter! 
Laten we eens kijken naar het leven van Simson. Simson was 20 jaar lang een richter van Israël. Simson was bovennatuurlijk sterk, zag er goed uit en God werkte in zijn leven. Simson haalde zich echter allerlei moeilijkheden op de hals. We zien in zijn leven drie van de meest voorkomende manieren waarop we onszelf in moeilijkheden brengen. Simson maakte een puinhoop van zijn leven omdat hij drie fatale keuzes maakte. Daarom is het goed om deze drie valkuilen eens goed onder de loep te nemen. Hierdoor kunnen sommige problemen in de toekomst worden voorkomen. 

1. Het leren van onze fouten: wanneer we kijken naar het leven van Simson, zien we twee grote zwakheden. Simson slaagde er niet in deze zwakheden onder controle te krijgen, wat uiteindelijk zijn ondergang werd. Zijn temperament was zijn eerste zwakheid. Simson was vaak boos. Regelmatig sloeg een “zekering” bij hem door. Wat was zijn hoofdmotief? Zijn hoofdmotief was wraak nemen. Hij doodde bijvoorbeeld 30 man alleen al voor hun kleren, omdat hij kookte van woede (Richt. 14:12-19). Ook stak hij een akker in brand om iets betaald te zetten(Richt. 15:3-5). In vers 7 zegt hij:” indien gij zo doet, waarlijk, dan zal ik niet ophouden.” In vers 11 zegt hij: Zoals ze mij behandeld hebben, zo heb ik hen behandeld.” Hierna sloeg hij 1000 man dood. Zijn hele leven leek gevuld met boosheid. Simson weigerde van zijn fouten te leren, hierdoor bleef hij ze keer op keer maken. 

Een andere zwakte was zijn onbedwingbare, lichamelijke begeerte. Hij bracht o.a. de nacht bij een prostituee door (Richt. 16:1). Simson was moreel erg zwak. Hij werd op een dag verliefd op Delila, een vrouw uit Sorek, in Palestina. Voor Simson leek het leven wel een spelletje. Simson negeerde opzettelijk Gods principes, zeker op het gebied van lichamelijke begeerte. Toen Delila bleef vragen naar de oorzaak van zijn kracht, plaagde hij haar, keer op keer. In feite speelde hij met verleiding en uiteindelijk brandde hij zich. Keer op keer mislukking! God wil een ieder uit de cyclus van mislukking halen. Dit is mogelijk omdat God ons kracht hiervoor geeft. Niemand hoeft te falen, we hebben de Heilige Geest! Toen Simson uiteindelijk de cyclus van mislukking door Gods kracht brak, gaf dit hem hierover de overwinning! 

2. Kies de juiste vrienden: als u met verkeerde mensen optrekt, dan heeft dat gevolgen. Negatieve mensen brengen een negatieve sfeer over. Ze klagen, niets is goed. Ze zijn deprimerend en dit kan uw geloofsleven negatief beïnvloeden. We weten vanuit ons gezinsleven dat als onze kinderen met verkeerde vrienden omgaan, ze veelal door dezen worden besmet. 
Simson werd verslagen omdat hij verkeerde vriendschappen had. Hij had ongezonde relaties, ondanks dat God hem had uitgekozen voor een speciale taak. De geboorte van Simson was een wonder op zich. Hij werd verwekt, terwijl zijn moeder eigenlijk niet zwanger kon worden. God zei echter tegen haar dat ze een speciale zoon zou krijgen die Israël zou bevrijden van de Filistijnen. Simson was dus al bijzonder vanaf het vroege begin, maar zijn vrienden leidden hem af. 

Als we verkeerde vrienden hebben brengen we onszelf in problemen. De vraag die we ons elke keer weer moeten afvragen is: “weerhouden mijn vrienden mij ervan om 100% voor God te leven? Bouwen ze mij op, of breken ze mij af?” In Spreuken waarschuwt Gods Woord keer op keer voor betrekkingen met negatieve mensen. 
Hun voortdurend verkeerd gedrag, verkeerde normen en waarden, zullen op den duur zijn tol eisen in ons leven. Het is altijd makkelijk om iemand neer te halen, maar iemand opbouwen, dat is uit God! Vriendschappen die het beste in u naar boven brengen, u opbouwen en bemoedigen, die moet u koesteren. Mensen die geen kwaad over anderen spreken, maar hen juist voor Gods troon brengen, met liefde in hun hart, zaken onder elkaar uitspreken, dat zijn mensen naar Gods hart. 

3. God serieus nemen: wij vragen om moeilijkheden als we God niet serieus nemen. Simson was onzorgvuldig in zijn geestelijk leven. Zijn relatie met God was niet zoals het zou moeten zijn. Hij was altijd bezig met zijn eigen dingen en leefde voor zichzelf. Zijn denkwijze was eigenlijk, “voelt het goed, doe het dan”. Simson was niet zonder bedoeling op aarde gezet en hetzelfde geldt voor ons. God heeft een plan met ons leven! Simson was achteloos; nam dingen als vanzelfsprekend aan en werd nooit echt serieus. Wat ook opvallend is, is dat Simson nooit voor iets bad. Hij bad pas voor zijn laatste actie, toen hij het gebouw liet instorten. Simson was impulsief en vroeg God nooit om aanwijzingen. Hij ging er gewoon op af, deed wat in hem opkwam.  Als wij God serieus nemen en beseffen wie Hij is, dan zouden we Hem om raad vragen, voordat we ons ergens in storten. Dit zal ons een hoop ellende besparen. Simson richtte zich pas echt tot God, toen hij in de knel zat. Dit zien we vandaag aan de dag maar al te vaak. “Heer, als U me uit dit probleem redt, dan zal ik daarna volledig voor U gaan leven.” Dit gebed wordt vaak gebeden als de wanhoop nabij is. Echter, als alles goed gaat wordt God vaak genegeerd. Pas aan het einde van zijn leven, toen alles weggevallen was en hij gevangen werd genomen door de vijand, terwijl zijn ogen letterlijk waren uitgestoken, besloot Simson zijn Schepper te raadplegen. Hij ging bidden! (Richt. 16:28). Had hij dit maar veel eerder gedaan, vanaf het begin, in plaats van wachten totdat alles om hem heen weggevallen was. Simson was een slaaf van de mensen die hij had moeten overwinnen. 

Simson oogstte daadwerkelijk wat hij gezaaid had. Maar het verhaal eindigt hier niet..... Simson was een bovennatuurlijk sterke man, met lang haar, wat een teken van het verbond was, dat hij met God had. Het was slechts een uitwendig symbool. Het was niet de oorzaak van zijn kracht. Toen de Filistijnen zijn haar hadden afgeschoren, was de les voor hem zo ongeveer als volgt: “zoals je haar aan de buitenkant is afgeschoren, zo is het ook in je hart. Je bent niet werkelijk serieus in je toewijding aan God.” Maar dan staat er iets moois: “van het ogenblik af, dat zijn hoofdhaar afgeschoren was, begon het haar weer aan te groeien”(Richt. 16:22). Het proces van vernieuwing had zich ingezet. Simson had berouw en begon te bidden. Hij vroeg God om kracht en kreeg het. Toen de Filistijnen Simson naar de grote tempel van de afgod Dagon hadden gebracht, zodat duizenden van zijn vijanden hem konden uitlachen en bespotten, en met hem ook Simsons God, werd Simson tussen 2 hoofdpilaren van de tempel gezet. Met het laatste restje kracht dat God hem gaf, in antwoord op zijn gebed, duwde hij de zuilen opzij, waardoor het dak van het grote gebouw instortte. Iedereen, die in de tempel was, stierf. Ook drieduizend mensen die op het dak stonden, vonden de dood. 

Lieve mensen, het was al vanaf het begin Gods plan dat Simson de vijand zou verslaan. Hij was hiervoor uitgekozen en toegerust met kracht. Door ons eigen toedoen kent ons leven opstoppingen en omwegen. Wanneer we tot erkenning komen, naar onszelf gaan kijken, dan  zal God Zijn werk in ons gaan aanvangen. 
Het verdrietige over Simsons leven is dat God meer bereikte met Simsons dood, dan tijdens zijn leven. Maar, uiteindelijk heeft Simson de vijand toch verslagen. Waarom? Omdat God hem een tweede kans gaf! Hierdoor behaalde Simson aan het eind van zijn leven de grootste overwinning. De waarheid is ook dat Simson door God nooit werd opgegeven.  Lieve broeder en zuster, Hij geeft u ook nooit op. God weet waarom Hij u op aarde heeft gezet. U bent geschapen om grote vruchtbare dingen te doen. Dit kan alleen wanneer u in het centrum van Gods wil komt en blijft. Neem God serieus, bouw (opnieuw) aan uw relatie met Hem, verlustig u in Zijn Woord en bezoek de samenkomsten, waar u samen met broeders en zusters o.a. onder het Woord komt en gezamenlijk de Heer looft en prijst. 

Weet u wat zo mooi is? In Hebreeën 11 staan de namen van geloofshelden opgetekend. Hier staat ook de naam van Simson vermeld. Hoewel Simson op allerlei gebieden in zijn leven gefaald heeft, heeft God hem toch gebruikt. Als God alleen maar perfecte mensen zou gebruiken, zou er nooit iets gebeuren. Nee, hij gebruikt gewone mensen, mensen met zwakheden en fouten.  Alleen God weet welke potentie er in uw leven zit, maar het zal nooit uitkomen als u het in uw eentje probeert.  Laat God het doen! Opereer in Zijn kracht! 
Wat uw situatie ook is, laat Hem er vandaag nog mee beginnen!

Naar het overzicht